Thursday, May 10, 2007

Jampe Harupat

Jampe-jampe harupat
Geura gede geura lumpat
Sing jauh tina maksiat anaking
Ngarah salamet akherat


Jampe-jampe harupat
Geura gede geura lumpat
Susah senang omat sholat anaking
Beunghar kade poho zakat

Jampe-jampe harupat
Pek dudunya satakerna
Lir ibarat hidep di dunya
Rek hirup saumur dunya

Jampe-jampe harupat
Prak ibadah satakerna
Lir ibarat hidep di dunya
Rek cacap engke sareupna

Dodoja datang tong kalut
Sanghareupan make imut
Ulah rek aral subaha anaking
Sing percaya ka nu kawasa

Maha welas maha asih
Moal aya pilih kasih
Sagala nu karandapan kuhidep
Tangtuna bongan sorangan

Ti bapa ieu pepeling
Ngarah hidep hirup salawasna eling
Heunteu berang heunteu peuting
Hidep kudu soleh satungtung nyaring

Talaga Patenggang

Dikawihkeun:Nining Meida AS

kemis januari
salapan belas salapan hiji
nyaharita urang ngawitan patepang
teu nyana geunig sami-sami ngemutan

kemis pebruari
kembang katresna mekarna ati
teuwalakaya kasiksa diri
antukna silih kedalkeun eusi ati

talaga pategang 2x
jadi saksi urang silih bukakeun jandela ati
talaga patenggang2x
jadi saksi urang duaan silih kedalkeun janji
talaga patenggang2x
caina ngemplang herang lir katresna urang duaan
talaga patenggang2x
talaga suni nu ngocorkeun kaasih

kemis tujuh juni
salapan belas salapan hiji
urang duaan resmi ngajadi
silih asih dugi kakiwari

Pangandaran

Dikawihkeun: Doel Sumbang

Harita basa usum halodo panjang
Calik paduduaan dina samak salambar
Tuh saksina bulan anu sapotong
Tuh saksina bentang anu baranang

Aya kasono aya katresna
Aya kadeudeuh aya kanyaah
Ngabagi rasa
Bungah jeung bagja duaan
Sisi laut Pangandaran

Dina ati pada-pada kedal janji
Urang silih asuh silih asih silih jagi
Deg ngadeugkeun
Harti asih saenyana
Deg ngadeugkeun
Harti deudeuh saenyana

Ulah dugi ka rasa katresna
Kerep ngagedur ukur amarah
Nu balukarna
Nungtun kana jalan salah
Sisi laut Pangandaran

Reud di cangreud
Hate geus pageuh kabeungkeut
Sisi laut Pangandaran
Reud di cangreud
Beuki raket beuki geugeut
Sisi laut Pangandaran

Bulan Bromo

Kungsi urang duaan
Sabelas rabiul awal
Mapal tangkal kabagjaan
Gunung Bromo tengah Jawa

Emut keur urang duaan
Calik dina iuh pinus
Sempal guyon cumarita
Ngabedah rasa katresna

Ngumbar kasono ngumbar kadeudeuh
Ngumbar kanyaah urang duaan....

Ref.
Lenglang lenglang langitna
Bodas bodas megana
Buleud buleud bulanna
Kucap kiceup bentangna
Marakbak hejona gunung Bromo
Tengah Jawa ..

Gapura Cinta

Dikawinkeun: Erna Arsylia

Dina Gapura cinta anjeun datang datang nembongan
Mawa panghareupan mekar keeeun kembang katresna
Dina jandela rasa abdi pasrah dirangkul asmara
Teu daya nampi kaasih nu meulit jeureoning ati
Mungaran kenal ku teupira tepang na uleman
Waktos harita rerencangan pesta pangantenan
Dina gapura nya didinya janten panineungan
Salira neuteup semut geugeut imut bangun ngaheureuyan

Gapura cinta jalan nu mungaran medal na asmara
Gapura cinta lawangna kaheman pantona katresna
Gapura cinta dipapaes kembang kembang pang hareupan
Gapura cinta weuweuh ajeug panceug lir asih urang duaan

Dina gapura cinta urang silih rangeumkeun panangan
Geterna nembus kana dada ngahudang rasa kaheuman
Mungaran kenal ku teu pira tepang na uleman
Waktos harita rerencangan pesta pangantenan
Dina gapura nya didinya janten panineungan
Salira neuteup semu geugeut imut bangun gaheureuyan

Gapura cinta jalan nu munggaran medal na asmara
Gapura cinta lawangna kaheman pantona katresna
Gapura cinta dipapaes kembang, kembang panghareupan
Gapura cinta weuweuh ajeug panceug lir asih urang duaan
mangga ngahaturkeun.

Sunda Mekar

Cacandran para luluhur
ciri bumi dayeuh pancatengah
ciri dayeuh pancatengah
lemah duwurna, lebak lengkobna
tanah padataranana

Nagara wibawa mukti
perlambangna congkrang kujang papasangan

Yasana para Dewata
teu sulaya dinyatana

Pasundan tanahna subur
gemah ripah ma`mur loh jinawi
gemah ripah loh jinawi
gunung gunungna, cur cor caina
makplak pasawahanana
subur sugih pangebonna
karaharjan mencar mawur kajauhna

nagri nanjung panjang punjung
murah sandang murah pangan

Sunda surup kana tangtung
sunda sieup ninggang kana wanda
sieu ninggang kana wanda
adeg adegna, budi basana
teu nandakeun wawanenna

someah narima semah
matak betah anu ngadon bubuara

taraebreh pangartina
teu nembongkeun kabisana

Sekar Manis

Kulucu malati
nu aya di taman sari
hiur seungit numanis
nugeulis putri mantili

kuhegar ermawar
nu aya di taman sekar
hiur seungit satria
nu kasep ti lokapala

kulucu wong ayu
nugeulis putri-putri renganis
teuneung ludeung teu keueung
nugeulis ti arga puri

Talaga remis

Dikawihkeun ku Ceu Nining Meida

talaga reumis talaga nu jadi saksi
waktos urang paheut janji
pasini pakait ati
pasimpay rasa satia
duh bagja saksina talaga reumis

talaga reumis talaga endah romantis
tempat urang ngumbar asih
namplokeun rasa kasono
nyacapkeun rasa katresna
duh endah disisi talaga reumis

disisi talaga reumis
cinta mekar karembangan
disisi talaga reumis
carita pinuh mamanis
disisi talaga reumis
asih nyanding kabagjaan
disisi talaga reumis
nyipta rasa nuromantis

urang anteng... paduduan
mancing rasa... asih kaheman
pusuerna... useup kageugeut
gupayna... geleng kadeudeuh
ngango jeujeur.... panghareupan
ngantos geuterna kukumbul kalbu
surser rasa kasambut cinta
pinangih bagja ditalaga

urang anteng... paduduaan
ngahaleuang... tembang kasmaran
ngahariring...ririh kaheman
ngagalindeng..lagam katineung
lirih asih... pamatri ati
tembang tresna panyimpay rasa
lagu shadu mepende kalbu
ngahudang cinta ditalaga

talaga reumis
talaga nujadi saksi
waktos urang paheut janji
pasini pakait ati
pasimpay rasa satia
duh bagja saksina talaga reumis

Daun pulus keser bojong

ngahandeuleum aya katineung
ngahanjuang aya kamelang
daun pulus lalambaran
kahayang pasti kasorang

lamping pasir pileuweungan
hareulung cangkung digunung
alam endah tambah endah
endahna lir cinta urang....amboiii

masing kasawang
aduh..kembang kamelang
rarangeuyan..beureumna mayang harepan
iraha atuh iraha
bagja diri jeung neupangan
tulus ngempur hurung nangtung
laksana mun siang leumpang ieuh....amboiiii

daun pulus - daun pulus
lalambaran - lalambaran
nyeri teuing mun teutulus
mibanda katunggaraan
hirup ukur nunggu waktu
nyorang lampah anu ngambang

bade langit bade bentang mega mendung mega bodas
bade leungit ilang ku maksad salira
teu nanaon-teu nanaon
ditaros sok ngaharewos
nya kunaon-nya kunaon
harewos ukur harewos

Ki Sunda

Ciptaan: Mang Koko

Tanah Sunda ( wibawa )
Gemah ripah (tur endah )
Nu ngumbara suka betah

Urang Sunda ( sawawa )
Sing Toweksa (perceka )
Nyangga dharma anu nyata

Ref :
Seuweu Padjadjaran
Muga tong kasmaran
Sing tulaten jeung rumaksa
Miara pakaya
Memang sawajibna
Geten titen rumawat
Tanah pusaka

Titen kana (pakaya)
Harta banda (pusaka)
Mo kaduhung waktu jaga

Anu lian (mowasa)
Moal bisa (rumaksa)
Ngatur ngolah jeung ngariksa

Ref. :
Gembleng sauyunan
Singkil babarengan
Ngangkat darajat Ki Sunda
Moal saha deui
Anu bela pati
Ngan Ki Sunda berjuang
Ngabela hakna.

Manuk Dadali

Cipt: Sambas

Mesat ngapung luhur
Jauh di awang-awang
Meberkeun jangjangna
Bangun taya karingrang
Sukuna ranggoas
Reujeung pamatukna ngeluk
Ngepak mega bari
Heberna tarik nyuruwuk

Saha anu bisa nyusul
Kana Tandangna
Gandang jeung pertengtang
Taya bandinganana
Dipikagimil
Dipikaserab kusasama
Taya karempan
Kasieun leber wawanena

Manuk dadali
Manuk panggagahna
Perlambang sakti
Indonesia jaya

Manuk dadali
Pangkakoncarana
Resep ngahiji
Rukun Sakabehna

Hirup sauyunan
Tara pahiri-hiri
Silih pikanyaah
Teu inggis belapati

Manuk dadali
Ngandung siloka sinatria
Keur sakumna bangsa
Di nagara Indonesia

Nu Kasép & nu Geulis

Ditulis ku Kang Iwan
Senen, 07 Mei 2007
Dina hiji mangsa, kacaturkeun aya hiji jajaka gandang nu keur néangan pipamajikaneun. Manéhna ngumbara ka unggal lembur jeung dayeuh, ti gunung tepi ka laut, malah tepi ka leuweung sagala..

"Kusabab aing kasép, pamajikan ogé kudu geulis, kudu sampurna kageulisanana, sangkan turunan aing karasép jeung gareulis" pokna téh.

Singgetna, manéhna papanggih jeung hiji lalaki kolot nu ngabogaan 3 putri nu gareulis kawanti-wanti. Kulit hejo carulang, biwir ngagondéwa, gado endog sapotong, jeung saterusna.... jeung saterusna...

"Aki, nembé ayeuna kuring ningal istri2 anu sakitu gareulisna. Sim kuring téh nuju milari pibojoeun. Manawi diwidian, salah sahiji putri aki badé dijantenkeun istri ku abdi."

"Aéh-aéh, kasép, sanajan tiluanana ogé mangga téh teuing, aki mah rido."

"Ah, moal atuh ki, ageung teuing waragadna, oge bilih janten présédén awon engké pami diliput ku média infotainment."

"Oh.. saé.. saé ari kitu mah!"

"Nanging, abdi téh bingung, kedah milih anu mana...."

"Teu kedah bingung kasép, mangga waé ditingali ti luhur satungtung rambut, ti handap sausap dampal. Nanging tengah2na mah teu kedah nya kasep, pamali!"

"Ah, teu kedah ditingal tengahna mah atuh ki, tos kabayang ieuh ku abdi ogénan.. héhé.."

Sanggeus dititénan...

"Aki, punten, si bungsu téh geuning gaduh cacat sakedik, saleresna mah teu katingal, nanging ari diperhatoskeun mah geuning éta cepil nu kénca langkung alit batan nu katuhu. Atuh nu nomer dua ogé ngagaduhan cacat sakedik, malah moal katingal, éta indung-sukuna geuning ageung sapalih."

"Dupi si cikal kumaha adén?"

"Perfect!"

"Tos yakin, Kasép?"

"Absolutely!"

"Mangga atuh ari kitu mah..."

Singget carita, manéhna kawin jeung si cikal. Kacida bagjana manéhna ahirna bisa meunangkeun pamajikan nu geulis tur sampurna. Sababaraha bulan ti harita, pamajikanana ngalahirkeun, orokna lalaki, keur hideung teh, goreng patut deuih.Manéhna bingung, tuluy tatanya ka si aki naha bisa kajadian bapana kasép indungna geulis, tapi anakna goréng patut kitu.

Si aki ngajawab,

"Sabenerna si cikal téh boga cacat saeutik, malah teu katingali."

"Naon tea ki?"

"Harita manéhna téh geus kaburu reuneuh..."

Pengetahuan Hukum Calon Hakim Agung Mengkhawatirkan

2007-05-10 22:41:00
Arry Anggadha - detikcom
Jakarta - Pengetahuan di bidang hukum calon-calon hakim agung dinilai masih minim. Bahkan pengetahuan mereka dapat dibilang mengkhawatirkan, padahal pertanyaan yang diajukan adalah makanan sehari-hari para calon itu.Hal tersebut setidaknya terlihat dari calon hakim agung yang mengikuti proses wawancara pada hari pertama di Kantor Komisi Yudisial (KY), Jl Abdul Muis, Jakarta, Kamis (10/5/2007).

"Pengetahuan hukum mereka sangat minim. Bahkan mereka tidak memiliki jiwa kepemimpinan yang diperlukan untuk perubahan di MA," kata anggota KY Chatamarrasjid .

Hakim tinggi pengawas MA, Abdul Wahid Oscar, misalnya. Calon yang mendapat giliran pertama mengikuti proses wawancara ini bahkan tidak mengerti nomor UU MA.

"Kalau tidak salah UU MA itu nomor 4 atau nomor 5. Kalau UU Kekuasaan Kehakiman, saya tidak begitu ingat. Maaf," ujar Abdul saat menjawab pertanyaan yang diajukan Wakil Ketua KY Thahir Saimima.

Mendengar jawaban seperti itu, Thahir lantas langsung memberitahukan jawaban atas pertanyaan yang diajukannya itu. "UU MA itu nomor 5 tahun 2004. Sedangkan UU Kekuasaan Kehakiman itu nomor 4 tahun 2004," jelasnya.

Staf ahli MenkumHAM Achmad Ubbe juga tidak mengerti lingkungan peradilan yang berada di MA. "Peradilan militer, agama, dan peradilan umum," jelas Ubbe kepada anggota KY Zainal Arifin.Padahal, MA memiliki setidaknya 6 lingkungan peradilan. Yakni, peradilan militer, agama, perikanan, dan tindak pidana korupsi.Ubbe pun hanya bisa terdiam saat ditanya perbedaan judex factie (peradilan di bawah MA) dan Judex Juries (MA).Saat diwawancara soal integritasnya, Ubbe terungkap tidak pernah mengembalikan mobil dinas. Meski calon yang diusulkan pemerintah ini sudah berpindah posisi.

"Mobil itu saya pinjam. Karena di posisi saya saat ini, saya tidak mendapatkan jatah mobil dinas. Tapi kalau mereka butuh, bisa diambil," elaknya saat menjawab pertanyaan dari anggota KY Chatamarrasjid.I Ketut Suradnya juga terungkap memiliki persoalan di bidang integritas. Ketua Pengadilan Tinggi TUN Makassar ini terungkap mendapatkan gaji di luar gaji yang diterima dari MA. Dia mendapatkan gaji juga dari Pemda Sulawesi Selatan sebesar Rp 4,25 juta.Anggota KY Soekotjo Soeparto pun mempertanyakan, apakah calon pernah menangani jika calon menangani perkara yang melibatkan pejabat pemda. "Saya pernah menangani. Waktu itu kasusnya gugatan anggota DPRD yang di-recalling. Dan tergugatnya gubernur. Dan putusannya, saya membenarkan tindakan gubernur itu," tutur dia.Menurut dia, putusan itu tidak terkait dengan gaji yang diperolehnya di luar jabatan sebagai hakim. "Saya kategorikan itu sebagai perbuatan tata negara, bukan administrasi negara," tandas dia. (ary/asy)

http://www.detiknews.com/index.php/detik.read/tahun/2007/bulan/05/tgl/10/time/224135/idnews/779235/idkanal/10

Harta Rp 6,3 M, Mahdi Nasution Calon Hakim Agung Terkaya

07-05-10 09:57:00

Arry Anggadha - detikcom
Jakarta - Seleksi calon hakim agung dimulai. Dari 16 calon yang akan diwawancara selama 4 hari, terungkap calon hakim agung Mahdi Soroinda Nasution yang paling kaya. Kekayaan hakim dari Pengadilan Tinggi (PT) Bandung ini mencapai Rp 6,3 miliar.Hal itu terungkap dari biodata para calon yang dibagikan kepada wartawan pada saat tahap wawancara di Kantor Komisi Yudisial, Gedung ITC, Jl Abdul Muis, Jakarta, Kamis (10/5/2007).Selain rupiah, Mahdi juga memiliki kekayaan lain, US$ 14.503. Sebagai informasi, sebagai hakim tinggi di PT, Mahdi hanya berpenghasilan Rp 8,43 juta per bulan.

Calon lain yang memiliki kekayaan yang besar adalah Mulyoto, dengan kekayaan Rp 4,68 miliar. Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Boyolali, Jawa Tengah, ini dalam satu bulan memiliki penghasilan Rp 10,5 juta.Calon lain, Satri Rusad, memiliki kekayaan Rp 1,478 miliar. Dalam satu bulannya, Panitera MA ini memperoleh penghasilan Rp 8,6 juta.Peringkat keempat terkaya dipegang Achmad Ubbe, dengan kekayaan sebesar Rp 1,354 miliar. Staf ahli Menteri Hukum dan HAM bidang Pengembangan Budaya Hukum ini memiliki penghasilan Rp 5,55 juta.

Berikutnya, calon hakim agung Suparno memiliki kekayaan total Rp 1,268 miliar. Wakil Ketua PT Palembang memiliki penghasilan Rp 8,7 juta.Calon hakim agung yang masih menjabat Ketua PT Manado Zaharudin Utama memiliki kekayaan Rp 1,2 miliar. Mantan Wakil Ketua PT DKI Jakarta memiliki penghasilan Rp 15,7 juta/bulan.Selain itu, calon hakim agung Sudjito memiliki kekayaan total Rp 1,076 miliar. Guru Besar Fakultas Hukum UGM ini memiliki penghasilan Rp 12,6 juta.

Berikutnya, calon hakim agung Resa Bayun Sarosa memiliki total kekayaan 1,047 miliar. Resa yang berprofesi sebagai pengacara di Probolinggo, Jawa Timur, ini per bulan memperoleh penghasilan Rp 29,5 juta.Data yang didasarkan pada laporan harta kekayaan penyelenggara negara (2006-2007) pada Komisi Pemberantasan Korupsi ini, calon-calon hakim agung lainnya hanya memiliki kekayaan kurang dari Rp 600 juta.Wawancara calon hakim agung sudah digelar sejak pukul 09.10 WIB. Wawancara dipimpin langsung oleh Ketua Tim Seleksi Hakim Agung Mustafa Abdullah. (aba/aba)

(news from cache) - Reload from Original

http://www.detiknews.com/index.php/detik.read/tahun/2007/bulan/05/tgl/10/time/095748/idnews/778817/idkanal/10

KPK Terus Ingatkan Menteri Hasil Reshuffle Laporkan Kekayaan

2007-05-10 08:11:00

Arry Anggadha - detikcom
Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengingatkan bahwa menteri hasil reshuffle, baik yang baru, yang dirotasi, maupun yang dicopot, belum melaporkan kekayaannya. Surat sudah dilayangkan pada tahun 2006 lalu, tapi belum ada tindak lanjutnya.

"Kita sudah surati mereka pada akhir 2006 segera memperbarui data kekayaannya namun hingga kini mereka belum ada yang melaporkan. Kini mereka wajib melaporkan kembali karena sudah berganti posisi," ujar Direktur Laporan Harta Kekayaan dan Penyelenggara Negara (LHKPN) KPK M Sigit pada detikcom, Kamis (10/5/2007).Menhub Jusman Syafii Djamal dan Jaksa Agung Hendarman Supandji belum pernah melaporkan harta kekayaannya. Mensesneg Hatta Rajasa dan Menneg BUMN Sofyan Djalil melaporkan hartanya pada 2004. Menneg Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Lukman Edy terakhir kali melapor 2005, Andi Mattalata serta Abdul Rahman Saleh juga terungkap terakhir kali melapor pada 2001.Khusus untuk Andi Mattalata dan Abdul Rahman Saleh, sedang dalam proses pengolahan di KPK. Dari data yang dimiliki KPK, predikat pejabat 'terkaya' jatuh pada Yusril dengan total kekayaan Rp 6,907 miliar dan USD 110.314 . Lalu predikat pejabat 'termiskin' jatuh pada Menhub Jusman Syafii Djamal dengan total kekayaan Rp 432,32 juta.Sigit menambahkan, para penyelenggara negara itu seharusnya memperbarui data kekayaannya setiap 2 tahun semasa dia menjabat suatu posisi.(gah/nrl)

(news from cache) - Reload from Original

Wednesday, May 09, 2007

Nelson MandelaDari Wikipedia Indonesia, ensiklopedia bebas berbahasa Indonesia.

Nelson Rolihlahla Mandela (lahir di Mvezo, 18 Juli 1918) dikenal di seluruh dunia sebagai pejuang kemerdekaan melalui kegiatan anti-apartheidnya dan kemudian menjadi Presiden Afrika Selatan. Masa kecilnya dihabiskan di Thembu kemudian memulai karir di bidang hukum.

Beliau juga memiliki nama kehormatan dari klannya yaitu Madiba.

Kehidupan
Dilahirkan di Mvezo, Transkei pada 18 Juli 1918, Rolihlahla Mendela kemudian pindah ke Qunu sampai berumur 9 tahun. Ia merupakan yang pertama dari keluarganya yang mengikuti sekolah. Ia juga mendapat nama Nelson dari gurunya yang seorang Metodis. Pada umur 16 tahun, ia masuk Clarkebury Boarding Institute mempelajari kebudayaan barat.Pada 1934, ia memulai program B.A. di Fort Hare University, dimana ia bertemu Oliver Tambo yang menjadi teman dan koleganya yang setia. Setelah menentang kebijakan universitas dan diminta keluar. Ia pindah ke Johannesburg dan melanjutkan kuliahnya di University of South Africa setelah mengambil hukum di University of the Witswatersrand.

Sebagai Aktivis
Nelson Mandela mengikuti African National Congress (ANC) dari tahun 1942.
Karena kegiatannya yang anti-apartheid, ia menjalani berbagai masa hukuman. Pada 5 Agustus 1962, Mandela ditangkap dan dipenjarakan di Johannesburg Fort kemudian pada 25 Oktober 1962, ia dijatuhi hukuman 5 tahun penjara dan pada 12 Juni 1964, ia dan sekelompok aktivis lainnya dijatuhi hukuman penjara seumur hidup.Setelah menolak pembebasan bersyarat dengan menghentikan perjuangan bersenjata pada Februari 1985, Mandela tinggal di penjara sampai dibebaskan pada 11 Februari 1990 atas perintah Presiden Frederik Willem de Klerk setelah ditekan oleh seluruh dunia.Mandela dan de Klerk mendapatkan hadiah Nobel Perdamaian pada 1993

Pernikahan
Pernikahan pertama Mandela dengan Evelyn Ntoko Mase berakhir dengan perceraian pada 1957 setelah 13 tahun. Pernikahannya dengan Winnie Madikizela yang berjalan 38 tahun berakhir dengan perceraian 1996. Pada ulang tahunnya ke-80, Mandela menikahi Graça Machel, janda dari mantan Presiden Mozambik Samora Machel, yang juga seorang kawan ANC.

Presiden
Nelson Mandela menjabat sebagai Presiden Afrika Selatan dalam masa sekitar 5 tahun (Mei 1994 - Juni 1999) setelah memenangkan Pemilu dan menjadi presiden kulit hitam pertama dengan de Klerk sebagai deputi presiden.Masalah AIDS menjadi sumber kekecewaan orang-orang dan penyesalan Mandela karena dalam masa pemerintahannya, ia kurang memperhatikan masalah ini. Anaknya, Makgatho Mandela, meninggal karena AIDS pada 6 Januari 2005.

"Pernah Punya, Tapi Dijual"

Kamis, 20 Februari 2003
Anggota DPRD Gagap Teknologi, E-mail Disangka Barang
ANGGOTA DPRD Samarinda ternyata tergolong ketinggalan kemajuan dan gagap teknologi, khususnya dalam pemanfaatan surat elektronik (electronic mail atau e-mail) dalam berkomunikasi. Teknologi yang memanfaatkan komputer dan jaringan internet dan sudah dikenal bahkan oleh pelajar SMM inii bahkan tidak dikenal sebagian anggota Dewan. Sehingga ketika ditanya sudahkah punya e-mail, jawabannya justru mengundang tawa.

"Saya pernah punya, tapi sudah dijual," ujar Didik Sugiarto, anggota Komisi D dari Fraksi AKU dengan gaya meyakinkan seolah-olah e-mail adalah barang berwujud fisik yang bisa dipindahtangankan. Wakil Ketua Dewan, Hairul Anwar setali tiga uang. Awalnya jawabannya terasa wajar, namun belakangan sama sekali tidak 'nyambung.

"Secara pribadi saya belum memilikinya. Bukannya saya tidak mampu untuk memilikinya, namun saya masih cinta produk dalam negeri," katanya seolah-seolah e-mail adalah barang dari luar negeri. "Buat apa kita membanggakan produk luar, lihat saja HP (handphone) saya masih model lama," tuturnya sok yakin.

Tak hanya Didik dan Hairul, 9 anggota Dewan lainnya pun tak kenal atau tidak punya e-mail. Jika itu terjadi di generasi tua seperti H Nichlan yang usianya sudah 70-an, mungkin masih wajar. Namun yang muda-muda seperti Sukardi Surbakti dan Blasius Watu pun tak menyentuh sarana informasi yang efisien dan efektif ini. Begitu juga A Marcus Incau, Mardiah Mulyani, Sabri, Riyanto Rais, Arifin Idris dan Hamzah. Padahal mereka sebenarnya tak harus memiliki komputer dan langganan internet secara pribadi, sebab lembaga legislatif ini pasti bisa menyediakannya. Baik secara fraksi maupun komisi. Bila memiliki e-mail, interaksi dengan masyarakat secara umum dan konstituen partainya bisa lebih berkembang dan aktif.

Berikut tanggapan anggota Dewan saat ditanya apakah punya e-mail, dan apakah mereka paham kegunaannya di era informasi sekarang.

H Nichan: Apa itu email? Saya belum punya e-mail karena masih kurang paham teknologi macam itu. Kalau keinginan punya ada, cuma untuk mengoperasikan komputer saja saya mesti tanya sana sini. Di lingkungan Dewan ini sebenarnya sudah ada, tapi sampai sekarang tidak dioperasikan karena tidak ada yang menggunakan.

Didik Sugiarto: Saya dulu pernah punya e-mail, namun saya jual.

Blasius Watu: Sekarang ini belum punya, sebab saya tidak ingin punya nafsu besar untuk memilikinya namun tidak ada waktu untuk melihatnya

Riyanto Rais: E-mail memang perlu dan ini akan menjadi masukan buat kami untuk secepatnya mengadakan internet di tempat kami. Dulu sempat pasang di sekretariat tapi nggak tahu kemudian tidak bisa di akses lagi.

Sedangkan Sabri dan Sukardi Surbakti yang mengakui memang penting memiliki e-mail, dan keinginan membuatnya, namun di rumah keduanya tidak ada akses telepon. "Di Palaran memang belum ada," kata Sukardi menyebut domisilinya. (*/gs)

"Pernah Punya, Tapi Dijual"

Kamis, 20 Februari 2003
Anggota DPRD Gagap Teknologi, E-mail Disangka Barang
ANGGOTA DPRD Samarinda ternyata tergolong ketinggalan kemajuan dan gagap teknologi, khususnya dalam pemanfaatan surat elektronik (electronic mail atau e-mail) dalam berkomunikasi. Teknologi yang memanfaatkan komputer dan jaringan internet dan sudah dikenal bahkan oleh pelajar SMM inii bahkan tidak dikenal sebagian anggota Dewan. Sehingga ketika ditanya sudahkah punya e-mail, jawabannya justru mengundang tawa.

"Saya pernah punya, tapi sudah dijual," ujar Didik Sugiarto, anggota Komisi D dari Fraksi AKU dengan gaya meyakinkan seolah-olah e-mail adalah barang berwujud fisik yang bisa dipindahtangankan. Wakil Ketua Dewan, Hairul Anwar setali tiga uang. Awalnya jawabannya terasa wajar, namun belakangan sama sekali tidak 'nyambung.

"Secara pribadi saya belum memilikinya. Bukannya saya tidak mampu untuk memilikinya, namun saya masih cinta produk dalam negeri," katanya seolah-seolah e-mail adalah barang dari luar negeri. "Buat apa kita membanggakan produk luar, lihat saja HP (handphone) saya masih model lama," tuturnya sok yakin.

Tak hanya Didik dan Hairul, 9 anggota Dewan lainnya pun tak kenal atau tidak punya e-mail. Jika itu terjadi di generasi tua seperti H Nichlan yang usianya sudah 70-an, mungkin masih wajar. Namun yang muda-muda seperti Sukardi Surbakti dan Blasius Watu pun tak menyentuh sarana informasi yang efisien dan efektif ini. Begitu juga A Marcus Incau, Mardiah Mulyani, Sabri, Riyanto Rais, Arifin Idris dan Hamzah. Padahal mereka sebenarnya tak harus memiliki komputer dan langganan internet secara pribadi, sebab lembaga legislatif ini pasti bisa menyediakannya. Baik secara fraksi maupun komisi. Bila memiliki e-mail, interaksi dengan masyarakat secara umum dan konstituen partainya bisa lebih berkembang dan aktif.

Berikut tanggapan anggota Dewan saat ditanya apakah punya e-mail, dan apakah mereka paham kegunaannya di era informasi sekarang.

H Nichan: Apa itu email? Saya belum punya e-mail karena masih kurang paham teknologi macam itu. Kalau keinginan punya ada, cuma untuk mengoperasikan komputer saja saya mesti tanya sana sini. Di lingkungan Dewan ini sebenarnya sudah ada, tapi sampai sekarang tidak dioperasikan karena tidak ada yang menggunakan.

Didik Sugiarto: Saya dulu pernah punya e-mail, namun saya jual.

Blasius Watu: Sekarang ini belum punya, sebab saya tidak ingin punya nafsu besar untuk memilikinya namun tidak ada waktu untuk melihatnya

Riyanto Rais: E-mail memang perlu dan ini akan menjadi masukan buat kami untuk secepatnya mengadakan internet di tempat kami. Dulu sempat pasang di sekretariat tapi nggak tahu kemudian tidak bisa di akses lagi.

Sedangkan Sabri dan Sukardi Surbakti yang mengakui memang penting memiliki e-mail, dan keinginan membuatnya, namun di rumah keduanya tidak ada akses telepon. "Di Palaran memang belum ada," kata Sukardi menyebut domisilinya. (*/gs)

Kasus Bolton, Newton dan LeibtnitzRabu, 28/03/2007 12:26 WIB
Kasus Bolton, Newton dan Leibtnitz
Pengirim: Alexander Priyo Pratomo

Membaca polemik di detik.com hari ini mengenai siapa sebenarnya penemu Bola Beton (Bolton) untuk menghentikan laju semburan lumpur panas di Sidoarjo, membuat saya teringat pada masa kuliah tahun pertama di Elektroteknik ITB.Pada pelajaran Kalkulus, saya senang membaca sejarah para penemu teori matematika dan kalkulus yang ditulis di buku cetak Kalkulus.Ada satu teori yang saya lihat ditemukan oleh dua orang dalam masa yang bersamaan namun berbeda apresiasi yang didapatkan, yaitu teori tentang turunan.

Issac Newton menemukan teori turunan sewaktu melakukan percobaan ilmiah saat ia harus libur panjang dari kuliahnya akibat kota London yang terkena badai penyakit Pes selama beberapa tahun. Ia menyebut turunan sebagai fungsi dengan notasi (') atas fungsi asli. Misalnya fungsi asli adalah Y= x, maka turunan pertama adalah Y', turunan kedua adalah Y'' dan seterusnya.

Di masa yang sama, di Jerman, Gotfried Leibtnitz, seorang pemikir matematis, menemukan juga fungsi turunan namun dengan notasi berbeda, yaitu turunan pertama dari fungsi Y adalah dY/dx (baca" de ye de ex), turunan kedua d2Y/dx2 (2 sebagai notasi seperti kuadrat), turunan ketiga adalah d3Y/dx3, dan seterusnya.

Namun karena Newton kemudian menjadi orang terkemuka saat menjadi ketua Royal Society di London, sebuah lembaga ilmu pengetahuan internasional di London, maka hasil penelitiannya lah yang kemudian diakui sehingga dunia menganggapnya sebagai penemu fungsi turunan untuk pertama kali. Leibtnitz hanya dianggap sebagai peniru.

Namun kemudian sejarah menentukan bahwa notasi Leibtnitz lebih berguna bagi notasi matematis, daripada notasi Newton, khususnya dalam perkalian matematis yang mempergunakan fungsi turunan dan integral.

Hal yang sama terjadi dalam kasus Bolton. Saya yakin bahwa Tuhan memberikan ilham yang sama bagi semua orang, asalkan ia mau berusaha. Masalah pengakuan, hanya masalah bagaimana usaha orang tersebut diterima oleh masyarakat dan diakui sebagai karya miliknya.

Atas hal inilah perlu dilakukan paten bagi Hak atas kekayaan Intelektual (HAKI). Pemerintah harus memberikan kemudahaan agar tiap masyarakat dapat mempatenkan milik intelektualnya dengan mudah. Dengan demikian dapat terhindari segala jenis klaim klaim-an seperti kasus Bolton ini.

Mengingat Saudara Tito telah mengirimkan hasil rancangannya kepada pemerintah, seharusnya pemerintah (baik pusat maupun daerah, sebagai penerima fax yang ia kirimkan) memberikan respon positif.

Kembali ke masalah awal, bahwa HAKI adalah karunia Tuhan, tidak dapat dikatakan bahwa hanya orang yang punya gelar strata tinggi saja yang dapat dianggap sebagai penemu, bila memang fakta menyatakan demikian.

Jangan mengulangi sejarah Newton dan Leibtnitz. Hal ini tidak akan pernah menyelesaikan masalah di Sidoarjo.

Alexander Priyo Pratomo
Telp : +62 812 202 7851
Menara BRI Asia Afrika 57 - 59 Bandung 40111

A Petai a Day Keeps The Doctor AwayRabu, 25/04/2007 09:37 WIB
A Petai a Day Keeps The Doctor Away
Pengirim: Iswoyo Seno Saputro
Apa kata pertama yang Anda dengar ketika mendengar kata Pete (Petai)? Banyak kalangan baik tua maupun muda cenderung mengatakan: ah bau....atau kadang mereka bilang....ogah ah...bikin kentut gak sedap...gak enak di mulut atau apalah itu segudang alasan wujud penolakan terhadap si petai.

Anda semua pasti mengenal bahwa petai sebagai buah yang membuat bau mulut dan bau kentut sangat tidak sedap. Namun kebanyakan mereka belum tahu kasiat yang terkandung dalam sebiji buah petai. Petai mengandung 3 macam gula alami yaitu sukrosa, fruktosa dan glukosa yang dikombinasikan degan serat.

Kombinasi kandungan ini mampu memberikan dorongan tenaga yang instan, namun cukup lama dan cukup besar efeknya. Riset membuktikan dua porsi petai mampu memberikan tenaga yang cukup untuk melakukan aktivitas berat selama 90 menit.

Penelitian juga membuktikan bahwa petai tidak hanya memberikan energi, namun juga mampu mencegah bahkan mengatasi beberapa macam penyakit dan kondisi buruk. Ini membuat petai menjadi salah satu makanan penting dalam makanan keseharian kita.

Berdasarkan survei yang dilakukan oleh MIND terhadap pasien penderita dispersi, ternyata setelah mereka mengkonsumsi petai, kondisi mereka berangsur angsur membaik. Hal ini disebabkan di dalam petai terkandung tryptophan, sejenis protein yang diubah tubuh menjadi serotonin yang bermanfaat untuk membuat perasaan relax dan memperbaiki mood seseorang.

Selain itu, pete juga mengandung zat besi yang tinggi, sehingga dapat menstimulasi produksi sel darah merah dan membantu apabila terjadi anemia.

Penelitian di institute of psycology Austria menerangkan, dari 5.000 pasien di rumah sakit, kebanyakan pasien mengalami kenaikan berat badan karena pola makan yang tidak teratur dengan akivitas tekanan kerja yang tinggi. Petai dapat mengendalikan kadar gula sehingga kadar gula bisa tetap stabil.

Buah ini juga berkasiat untuk menetralkan asam lambung dan dapat mencegah iritasi, karena menurut penelitian petai dapat melapisi permukaan dalam lambung. Sehingga kadang petai juga disebut sebut sebagai makanan untuk perawatan pencernaan karena texturenya yang lembut dan halus.

Selain dari pada itu petai teryata juga mengandung kalium tinggi. Seperti yang kita tahu kalium adalah salah satu mineral penting yang dibutuhkan tubuh kita. Kalium dapat berguna untuk menormalkan detak jantung dan dapat mengatur keseimbangan cairan tubuh.

Ketika kita terserang strees berat, metabolisme dalam tubuh akan meningkat sehingga kadar kalium dalam tubuh akan berkurang. Dengan pete tentunya kita dapat mencegah penurunan kadar kalium dalam tubuh kita. Kelebihan kelebihan yang terkandug dalam buah pete lainya adalah dapat menurunkan risiko tekanan darah dan stroke.

Akhir-akhir ini sekumpulan penggemar petai mempunyai semboyan "A Petai a day keeps the doctor away". Memang sekilas terlalu tinggi anggapan kita dalam semboyan itu, tapi apakah nilai kandungan alami yang terkandung di dalamnya masih kurang untuk memberi predikat petai sebagai buah yang dapat menjauhkan kita dari dokter karena kurangnya kalium zat besi dan kurang stabilnya kadar gula? Tentunya Anda dapat menemukan jawabannya dengan sendiri.

Iswoyo Seno Saputro
Telp: 085232310608
Lab SIPO Teknik Industri UII
Email: oe_kietaro@yahoo.co.id

Cari Kontrakan, Arman Terharu Ditawari di Kompleks Jaksa


2007-05-09 17:22:00
Rafiqa Qurrata A - detikcom
Jakarta - Setelah dicopot dari jabatan Jaksa Agung, Abdul Rahman Saleh bingung. Bukan lantaran kehilangan jabatan, tapi karena tak punya tempat tinggal.

"Saya juga mohon pada dia (Jaksa Agung Hendarman Supandji), sementara saya diperkenankan tinggal di Jalan Denpasar 12A, sambil ngepak-ngepak barang. Dan saya mau cari kontrakan," cetus pria yang akrab disapa Arman ini.Hal ini disampaikan dia saat sertijab di Sasana Bina Karya, Gedung Utama Kejagung, Jl Hasanuddin, Jakarta, Rabu (9/5/2007).Dibeberkan dia, ada beberapa tawaran yang diterimanya. Ada seseorang yang mengatakan, kalau Arman kesulitan mendapat rumah dipersilakan tinggal di Kompleks Kejaksaan.

"Katanya ada rumah kosong. Saya lagi pertimbangkan. Kalau diperkenankan oleh bapak dan ibu, wah saya mulai terharu nih," imbuh pria kelahiran 1 April 1941 ini. (nvt/sss)

Curhat Pesohor dari Jatinangor

IPDN UNDERCOVER: SEBUAH KESAKSIAN BERNURANI
Penulis: Inu Kencana Syafiie
Penerbit: Progressio, Syaamil Group, Bandung, April 2007, 282 halaman

Sejak kematian praja Wahyu Hidayat tahun 2003 hingga Cliff Muntu belum lama ini, Inu Kencana Syafiie menjadi rujukan banyak media. Dosen IPDN itu terkenal vokal membeberkan banyak borok yang terjadi di institusi tempat ia mengabdi. "Semua media nasional sampai Al-Jazeera pernah mewawancarai saya," katanya. Tak pelak, ia menjadi pesohor.

Tapi Inu tidak memanfaatkan ketenarannya untuk menjadi penyanyi dangdut atau pengusaha kuliner. Dosen kelahiran Payakumbuh, Sumatera Barat, 14 Juni 1952, ini menulis dan menerbitkan buku. Sudah 42 buku ia tulis, rata-rata text book untuk perkuliahan di IPDN. Kini Inu mencurahkan isi hati lewat buku teranyarnya: IPDN Undercover: Sebuah Kesaksian Bernurani, Curhat Ala Inu Kencana Syafiie.

Buku ini adalah kumpulan tulisan Inu dari tahun 2003 hingga 2007. "Beberapa pihak menyuruh saya tutup mulut. Mereka membuat kontra-isu bahwa saya mencari popularitas, mencari uang, jabatan, sensansi, dan lain-lain. Saya ingin menjelaskan pada dunia bahwa semua ini berangkat dari hati nurani," kata suami Indah Setriyati itu.

IPDN Undercover menjadi rujukan yang sangat mumpuni mengenai sejumlah kejadian di IPDN. Ia menulis saat publik mulai tersentak dengan kematian praja asal kontingen Jawa Barat, Wahyu Hidayat, pada 2003. Dimulai dari kejadian pada Agustus 2006. Waktu itu, IPDN akan mewisuda prajanya yang telah lulus. Inu membaca daftar nama wisudawan.

Inu kaget bukan main karena dalam daftar itu tercantum nama-nama praja yang telah melakukan tindak kekerasan terhadap Wahyu Hidayat. Inu gerah. Malam sebelum wisuda, ia nekat menelepon Presiden SBY melalui juru bicara kepresidenan, Andi Mallarangeng. "Saya minta izin untuk membeberkan fakta tentang calon wisudawan yang seharusnya ada di balik terali besi untuk mempertanggungjawabkan kasus pembunuhan," kata Inu.

Melalui Andi pula, presiden memberi izin. Lantas Inu pun membeberkan fakta curang itu kepada wartawan. Keesokan harinya, di berbagai media terbit berita berjudul kontroversial: "Presiden Melantik Narapidana". Karena "ulahnya" itu, Inu disidang oleh para petinggi IPDN. "Saya dianggap menjelek-jelekkan almameter," paparnya.

Dari tulisan-tulisan dalam buku ini tergambar filsafat hidup dan sejarah terbentuknya karakter "nekat" dalam diri ayah tiga anak itu. Ketika ia menggambarkan momen kala jenazah Wahyu Hidayat keluar gerbang IPDN, yang kala itu masih bernama STPDN. Tak ada raut sedih dari warga IPDN. "Banyak orang yang malah tertawa," tulisnya.

Inu lantas bertanya-tanya, "Di mana letak keadilan? Jika kasus Wahyu Hidayat dilupakan dan para pembunuhnya dibiarkan berlaku seenaknya," katanya. Tak hanya itu. Inu juga membeberkan rentetan fakta menyimpang "di bawah permukaan" IPDN. Soal seks bebas dan narkoba. Ia tak sungkan pula membeberkan tingkah laku para dosen serta praja dalam bab berjudul "Membongkar Kasus STPDN" --bagian yang agaknya paling menarik dari buku ini.

Dalam buku ini, Inu, misalnya, bercerita soal praja yang membawa kabur istri orang. Kejadian itu berlangsung di Pandeglang saat para praja melakukan bakti karya praja. Dosen yang kerap memutar musik saat mengajar ini pun tak jengah mengungkapkan soal pesta seks para praja dengan mengundang PSK alias pekerja seks komersial. Inu juga menyentil seorang dosen IPDN, yang kabarnya menjadi bintang VCD porno! Parahnya, dosen tersebut sempat duduk di Komisi Disiplin IPDN. Dekadensi moral oknum warga IPDN itu sempat membuatnya kehilangan kesabaran.

"Hancurkanlah sekolah ini, ya Allah, dan ganti dengan yang lebih baik." Begitu ia berdoa. Doanya pun terjawab. Pemerintah, sejak kasus Cliff Muntu mencuat, menerjunkan tim evaluasi yang dipimpin Ryaas Rasyid. Aparat kepolisian menetapkan banyak pihak menjadi tersangka kematian Cliff. Bahkan polisi berjanji menangkap para praja yang melakukan kekerasan dan ditayangkan sejumlah televisi.

Wisnu Wage Pamungkas
[Buku, Gatra Edisi 24 Beredar Kamis, 26 April 2007]

Kemana Dana Sakit Si Miskin?

Liputan6.com, Jakarta: Tangis ibu-ibu pendemo itu pecah di halaman Kantor Badan Pemeriksa Keuangan, pekan silam, manakala mempertanyakan nasib mereka. Mengapa dana asuransi kesehatan senilai Rp 7,6 triliun tak pernah bisa mereka nikmati? Ibu-ibu itu hanyalah bagian kecil dari 60 juta lebih warga miskin yang semestinya berhak memperoleh jaminan kesehatan. Jaminan yang memang dianggarkan pemerintah dengan program Askeskin atau Asuransi Kesehatan Masyarakat Miskin.Dan sejak dua tahun silam sudah ada Rp 7,6 triliun uang negara dianggarkan untuk itu. Sayangnya, program tersebut dinilai bocor di sana sini. Lantaran itulah, warga miskin ini meminta BPK mengaudit penggunaan dana Askeskin itu seterang-terangnya.

Hasil penelusuran tim Sigi SCTV menunjukkan, di lapangan memang terjadi berbagai ketidakberesan dalam pelayanan Askeskin. Berbagai keluhan pun muncul ke permukaan. Mulai dari adanya praktik percaloan, jual beli kartu Askeskin, lamanya mengurus surat hingga masih adanya pasien Askeskin atau keluarga miskin yang diminta membayar obat atau tindakan medis oleh sejumlah rumah sakit.

Penolakan seperti itulah yang harus dialami Fatulloh. Kakek berusia 70 tahun dengan tumor di kaki itu terpaksa gigit jari ketika dirinya berharap mendapat pengobatan segera. Padahal, ia sudah membekali diri dengan surat keterangan tidak mampu dan persyaratan administratif lainnya. Mestinya, dengan berbekal surat miskin dan syarat administratif lainnya itu, Fatulloh dijamin mendapat pengobatan gratis melalui program Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat yang ditelurkan Departemen Kesehatan pada tahun 2005, bahkan dicanangkan sejak 2000 [baca: Pelayanan Kesehatan Masyarakat Akan Ditingkatkan].

Berdasarkan penelusuran tim Sigi di beberapa rumah sakit di Jakarta dan Bandung, ternyata si miskin tak sepenuhnya bisa menikmati program yang dikenal dengan nama Askeskin ini. Tengoklah keadaan seorang pasien di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung, Jawa Barat. Sudah dua pekan, Nyonya Saeni terbaring di ruang perawatan kelas tiga di rumah sakit tersebut. Bangsal ini memang sengaja disediakan pihak rumah sakit untuk merawat pasien tidak mampu. Berasal dari Karawang, Jawa Barat, suami Saeni, Mulyadi, adalah korban pemutusan hubungan kerja. Ia tak sanggup membiayai pengobatan istrinya.

Berbekal surat keterangan tidak mampu, Mulyadi mengalami perlakuan cukup baik dan tidak dipungut biaya. Mulai dari pendaftaran, perawatan hingga istrinya masuk bangsal. Belakangan, dokter rumah sakit memberikan beberapa resep di luar jaminan PT Asuransi Kesehatan (Askes). Walaupun koceknya tipis, Mulyadi terpaksa membeli resep itu di apotek rumah sakit.

Kisah serupa dialami pasien penderita thalassemia di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Salemba, Jakarta Pusat. Di rumah sakit pelat merah itu, ternyata masih ada obat-obat tertentu yang harus dibayar oleh pasien tidak mampu.

Diluncurkan dua tahun silam, program Askeskin disambut gembira kaum miskin yang berharap mendapat pengobatan gratis. Sesuatu yang selama ini hanya impian belaka. Ketika itu Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari berharap semua pasien miskin tak memperoleh kesulitan manakala berurusan dengan pihak rumah sakit [baca: Pembagian Kartu Askes untuk Warga Miskin].

Dua tahun kemudian para pasien miskin mulai memenuhi antrean di rumah sakit untuk dilayani lewat program Askeskin. Bagi sebagian besar warga miskin, Askeskin bak kartu sakti untuk lepas dari kesengsaraan dan mendapatkan pelayanan gratis.

Saking saktinya kartu ini, mereka yang tadinya mampu berupaya mendapatkan dengan berbagai cara. Jadilah bukan hanya si miskin yang menikmati pelayanan gratis di rumah sakit. Orang yang bukan tergolong miskin boleh jadi turut merasakannya.

Salah satunya adalah Aminudin. Sudah lima bulan, Aminudin terbaring di ruangan perawatan intensif (ICU) Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Masuk rumah sakit pada 12 Januari silam, Aminudin merupakan pasien rujukan dari RS Al-Islam, Bandung. Pertama kali masuk, lelaki itu tercatat sebagai pasien non-Askes dan terdaftar di kelas satu.

Setelah tiga bulan dirawat, biaya pengobatan yang harus dikeluarkan pihak keluarganya mencapai 70 juta rupiah. Aminudin yang mengalami trauma di kepala dan kesulitan bernapas, juga tak bisa dipastikan waktunya bisa keluar dari ruang perawatan intensif.

Dengan berbagai kondisi itu, tiba-tiba saja pada 7 Maret silam, status Aminudin berubah dari pasien umum non-Askes kelas satu menjadi pasien Askeskin. Perubahan seperti sulap ini dibuktikan dengan lengkapnya persyaratan administratif yang menyatakan Aminudin merupakan pasien miskin. Nah, sejak saat itulah, laki-laki itu berhak mendapatkan pengobatan gratis di RS Hasan Sadikin.

Tim Sigi pun mencoba menelusuri jejak rumah Aminudin. Terletak di pinggiran kawasan perumahan terkenal di Bandung, sekilas pandang memang tak ada tanda-tanda bahwa pasien tersebut masuk kategori miskin dan berhak mendapatkan Askeskin. Terlebih, pihak keluarga juga tertutup dan enggan menjawab sejumlah pertanyaan seputar pekerjaan Aminudin. Yang terang, di kolom pekerjaan kartu tanda penduduk yang baru dibuat Maret silam, tertulis buruh harian lepas sebagai pekerjaan Aminudin.

Fasilitas seperti yang didapat Aminudin itu mungkin tak terbayangkan oleh Kohir. Setiap hari, Kohir mengumpulkan sampah di bekas Tempat Pembuangan Akhir Leuwigajah, Cimahi, Jawa Barat. Ayah tujuh anak yang sekarang berusia 56 tahun itu sudah sejak tahun 80-an jadi pemulung.

Ayah Kohir yang kini berumur hampir 70 tahun sudah tujuh tahun menderita sakit. Selama itu pula, kakek renta ini hanya dirawat di rumah dengan obat seadanya. Berkali-kali petugas pusat kesehatan masyarakat atau puskesmas meminta agar sang pasien dibawa ke rumah sakit. Hanya saja, dengan penghasilan sebesar lima ribu rupiah per hari, Kohir tak sanggup membiayai perawatan sang ayah. Ingar bingar Askeskin dan pengobatan gratis bagi kaum miskin sama sekali tak pernah didengar sang pemulung itu.

Ada pasien miskin yang tak mendapat pelayanan, sementara ada pasien mampu yang justru mendapat kartu Askeskin. Kontras itu diakui menjadi salah satu bentuk penyimpangan dalam program Askeskin. Proses verifikasi peserta yang tidak sempurna diduga kuat menjadi penyebabnya.

Boleh dikatakan, banyak kaum miskin di Tanah Air yang justru tak mendapat pelayanan Askeskin lantaran minimnya informasi. Persoalan lainnya adalah masyarakat miskin enggan mengurus kartu tanda penduduk dan kartu keluarga. Mereka merasa berat dengan biaya yang harus dikeluarkan untuk membuat dua kartu kependudukan tersebut. Padahal, dua kartu pengenal identitas diri itu penting buat mendapatkan surat keterangan tidak mampu yang bisa dipakai untuk memperoleh pengobatan gratis.

Sementara untuk mendapatkan surat keterangan tidak mampu (SKTM), ternyata harus melalui birokrasi yang berbelit-belit. Mulai dari tingkat rukun tetangga, rukun warga, kelurahan, puskesmas hingga ke Dinas Kesehatan setempat. Setelah proses panjang itu dilewati, barulah si pasien pemegang kartu Askeskin bisa berebut antrean dengan ribuan pasien miskin lain di rumah sakit.

Ibu Een, umpamanya. Tim Sigi mengikuti wanita itu ketika mengurus SKTM agar bisa mendapat pengobatan gratis tumor mata yang dideritanya. Terkadang, ia harus mendapat pelayanan ketus dari petugas. Di sebuah puskesmas, ia bahkan dipungut biaya administrasi dua ribu rupiah. Dan anehnya, tanpa selembar kuitansi pun dari petugas.

Untuk bisa sampai ke rumah sakit dengan kartu berobat bagi warga miskin seperti Ibu Een paling tidak memerlukan waktu dua hingga tiga hari. Ini belum termasuk antrean panjang dan kemungkinan dirujuk ke rumah sakit lain oleh petugas di rumah sakit pertama.

Ratusan pasien miskin, setiap hari menyesaki loket pelayanan kesehatan khusus Askeskin. Pemerintah membayarkan iuran penduduk miskin sebesar lima ribu rupiah tiap orang per bulan kepada PT Askes. Total pendanaan untuk tahun 2005 sebesar Rp 2,2 triliun. Ini jumlah dana pelayanan untuk 36 juta penduduk miskin. Angka ini kemudian bertambah di tahun berikutnya menjadi Rp 3,6 triliun dengan jumlah penduduk miskin naik menjadi 60 juta jiwa.

Di RS Hasan Sadikin, Bandung, sebanyak 95 persen pasien kelas tiga merupakan peserta Askeskin. Total pelayanan untuk pasien miskin di rumah sakit nasional ini mencapai 35 persen. Dengan nilai tagihan ke PT Askes antara tiga hingga tiga setengah miliar rupiah setiap bulan.

Di sebuah tempat di rumah sakit itu tampak tumpukan kardus. Kardus-kardus ini berisi tagihan klaim pelayanan Askeskin di RS Hasan Sadikin kepada PT Askes cabang Bandung. Tagihan obat dan pelayanan untuk Januari 2007 itu baru tiba di Kantor Askes pada 2 Mei silam. Kelambanan ini membuat pihak Askes jadi terlambat membayar klaim kepada pihak rumah sakit. Jumlahnya hingga bulan ini mencapai belasan miliar rupiah.

Adanya keterlambatan pembayaran klaim oleh PT Askes kepada pihak rumah sakit, menurut Marius Widjajarta dari Yayasan Pemberdayaan Konsumen Kesehatan (YPKK) bisa berdampak kepada kondisi keuangan rumah sakit yang kian lemah. Ujung-ujungnya, pelayanan kepada si miskin bertambah buruk.

Belakangan, tak hanya persoalan dmisnitratif yang diduga jadi biang keladi keterlambatan pembayaran klaim dari PT Askes. Pihak Askes dan pemerintah yang dalam hal ini diwakili Departemen Kesehatan, dituding mempunyai andil lain sehingga pembayaran terlambat. Maklumlah, ini menyangkut uang dalam jumlah besar yang mampir di beberapa rekening.

Di tengah perdebatan siapa salah siapa benar, jutaan warga miskin terus berdoa agar pelayanan kesehatan gratis bagi mereka kian ditingkatkan. Berbagai kalangan pun berharap, apa pun mekanisme pelayanan kesehatan kepada kaum miskin, tetap harus mengacu pada kepentingan mereka. Dan bukan untuk tujuan praktis kelompok tertentu, terlebih menjadi bancakan kepentingan bisnis semata.(ANS/Tim Sigi SCTV)

Amien, Mega, SBY, & JK Juga Kecipratan Dana DKP

Ramdhan Muhaimin - detikcom

Jakarta - Tidak hanya parpol, tim sukses capres 2004 ikut menikmati dana nonbujeter Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP). Jumlahnya berkisar Rp 225 juta hingga Rp 300 juta.Temuan ICW menunjukkan tim sukses Amien Rais mendapat Rp 225 juta. Mega Center Rp 300 juta. Sedangkan tim sukses SBY-Kalla Rp 225 juta.

Selain tim sukses, mayoritas parpol pun kebagian dana DKP.

"Dana yang mengalir ke parpol seperti PKS juga mencapai Rp 300 juta," kata Ketua Departemen Korupsi Politik ICW Fahmi Badoh dalam jumpa pers di kantornya, Jalan Kalibata Timur IV D, Jakarta Selatan, Rabu (25/4/2007).
Dijelaskan dia, UU 31 tahun 2002 tentang sumber keuangan parpol menyebutkan parpol dinilai sah menurut hukum jika mendapat dana dari iuran anggota, sumbangan, dan bantuan dari anggaran negara yang diakui sah secara hukum.
Batasan sumbangan yang sah maksimumnya untuk individu Rp 200 juta. Sedangkan untuk badan hukum Rp 800 juta dan untuk jangka waktu 1 tahun.

"Dalam pengadilan, Rokhmin mengaku mengalirkan dana dari kantongnya dan artinya dia melanggar UU itu," kata Fahmi.

Fahmi menyayangkan UU KPK saat ini hanya tertuju untuk menjerat individu. Parpol atau badan usaha yang terbukti menerima dana DKP tidak bisa disentuh oleh UU KPK.

ICW juga menyesalkan sikap DPR yang tidak menindaklajuti temuan KPK dan meminta kasus DKP diusut tuntas. (aan/nrl)

Saksi Akui Megawati & Theo Syafei Terima Dana Nonbujeter DKP

Irwan Nugroho - detikcom
Jakarta - Saksi dalam persidangan korupsi dana nonbujeter Departemen Kelautan dan Perikanan mengakui adanya aliran dana untuk Ketua Umum PDIP Megawati. Semuanya mengalir atas persetujuan Menteri Kelautan dan Perikanan saat itu, Rokhmin Dahuri.

Itulah kesaksian Kepala Bagian Tata Usaha DKP Vivi Ritiani dalam persidangan yang menempatkan mantan Sekjen DKP Andin H Taryoto sebagai terdakwa di Pengadilan Negeri Tipikor, Gedung Uppindo, Jl HR Rasuna Said, Jakarta, Jumat (27/4/2007).

Permintaan Rokhmin untuk mengalirkan dana itu, menurut Vivi, disampaikan kepadanya selaku Kabag TU dalam bentuk memo. Lantas Vivi membuat surat yang diteruskan kepada Sekjen DKP Andin Taryoto.

"Sekjen mendisposisi dan menyetujui. Semua memakai tanda terima dari
Sekjen" ungkap Vivi dalam persidangan.

Selain untuk Megawati, Vivi mengakui pula dana nonbujeter itu mengalir ke Frans Seda, Ketua Umum NU Hasyim Muzadi dan Theo Syafei. Juga terdapat aliran dana ke sejumlah ormas, parpol, dan untuk kegiatan internal DKP. Total aliran dana selama kurun waktu 2002-2005 adalah Rp 1,2 miliar.

Sidang yang baru dimulai pukul 16.30 WIB itu juga menghadirkan saksi mantan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tengku Said Mustafa.

Said mengungkapkan, DKP memang menghimbau kepada tiap Dinas Kelautan dan Perikanan di daerah agar mengumpulkan dana untuk disetorkan ke DKP. Himbauan itu disampaikan dalam 2 Rakernas DKP di Jakarta dan Bogor.

"Kami lantas minta agar para pimpro dan rekanan menyumbang. Setelah terkumpul dana itu saya serahkan ke pak Sumali (Kabiro Keuangan DKP)," kata Said di hadapan majelis hakim yang diketuai Masrurdin Chaniago. (irw/aba)

Obar Sobarna, "Wajar, Sebuah Dinamika"

DEMO para pegawai negeri sipil (PNS) Kab. Bandung yang berdomisili di wilayah Kabupaten Bandung Barat (KBB) ke Gedung Sate Bandung untuk mendukung salah satu calon pejabat sementara (pjs.) asal Kabupaten Bandung, berdampak pada pelayanan masyarakat.

Namun saat ditemui wartawan, Bupati Bandung, H. Obar Sobarna, S.I.P. di Masjid Al-Fathu Kompleks Pemkab di Soreang, Selasa (8/5), orang nomor satu di kabupaten tersebut balik bertanya. "Ada apa mereka (PNS, red) ke Gedung Sate, saya belum tahu dan baru tahu dari Anda (wartawan, red)," katanya setengah bertanya.

Akhirnya wartawan terpaksa menjelaskan agenda PNS di Gedung Sate tersebut kepada bupati, meskipun sebenarnya kedatangan PNS ke tempat kerja gubernur tersebut adalah "rangkaian" kegiatan yang juga dilakukan tiga pilar desa sehari sebelumnya, Senin (7/5).

Bupati Obar pun tampaknya belum berkomentar lebih banyak terkait "tumpahnya" PNS di Gedung Sate, jika harus memberi tindakan karena meninggalkan tugas harus dilihat persoalannya terlebih dahulu.

"Karena baru dengar, harus tahu apa duduk persoalan mereka ke sana, jika menyampaikan aspirasi mungkin wajar saja sebagai sebuah dinamika," ujarnya.

Ia pun akhirnya lebih banyak berkomentar tentang proses penunjukan calon pjs. di daerah baru yang telah resmi terbentuk tersebut yang kini sudah diajukan ke Departemen Dalam Negeri. "Kami dari kabupaten Bandung sudah mengajukan tiga nama ke gubernur sesuai aturan yang ada yaitu H. Abubakar (Sekretaris Daerah), Tintin Suprihatin (Asisten Administrasi), dan H. Nana Priatna (Kepala Dinas Lingkungan Hidup)," ungkap Obar.

Dilanjutkannya, ia hanya berharap agar gubernur mempertimbangkan usulan yang diberikan Kabupaten Bandung. "Selain syarat umum, syarat khusus yang harus dimiliki oleh calon pjs. di KBB adalah yang mengetahui wilayah dan itu mungkin hanya dimiliki oleh putra daerah," urainya.

DPRD menyayangkan

Sementara itu DPRD Kab. Bandung menyayangkan tindakan para PNS dari Kab. Bandung yang datang ke Gedung Sate untuk berunjuk rasa menyampaikan dukungan calon penjabat KBB. Sebagai pelayan publik, mereka seharusnya tidak meninggalkan pekerjaanya.

"Jika berbasis kinerja PNS harus bekerja sesuai fungsinya, yaitu memberikan pelayanan, jika seperti apa yang dilakukan sekarang, mereka telah terlibat politik dan tidak seharusnya dilakukan," ujar Wakil Ketua DPRD Kab. Bandung, H. Aam Salam Taufik di Soreang, Selasa (8/5).

Dilanjutkan wakil ketua asal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, tindakan yang dilakukan oleh PNS pada saat hari kerja dan jam kerja meninggalkan pekerjaannya harus mendapat hukuman karena mereka harus bekerja sesuai tugas pokok dan fungsinya, apalagi sampai layanan kepada masyarakat terganggu.

Dalam kesempatan yang sama, Aam Salam juga menyampaikan, lembaga DPRD merasa dilecehkan karena tidak pernah mendapat tembusan siapa calon penjabat sementara yang diusulkan Pemkab Bandung ke gubernur. "Secara lembaga DPRD tidak pernah menerima tembusan siapa yang diusulkan bupati ke gubernur untuk mengisi posisi penjabat di KBB dan kami hanya tahu di media massa. Seharusnya sebagai tembusan DPRD pun harus mengetahuinya," tambah Aam.

Sementara itu menurut anggota Komisi A DPRD Kab. Bandung, Moch. Ikhsan, ia mendukung penyampaian aspirasi ke Pemprov Jabar itu, tetapi menyesalkan jika pelayanan publik diabaikan. "Kewajiban PNS adalah memberikan layanan kepada publik, sangat disayangkan jika ditinggalkan, apalagi di sejumlah kantor yang ada di wilayah KBB ditinggalkan oleh aparatnya," tutur Ikhsan.

Hal senada disampaikan anggota Komisi A lainnya, Triska Hendriawan, pejabat pemkab harus turun tangan karena mengganggu pelayanan publik. "Aparat pemkab jangan terjebak kepentingan tertentu," tukas anggota dewan dari PKS ini. (rano n. anwar/"GM")**

PNS Demo, Wagub Nu’man Marah

Bupati dan Sekda Kab. Bandung Harus Tanggung Jawab
BANDUNG, (PR).-
Ratusan pegawai negeri sipil (PNS) dari Korpri dan PGRI wilayah Kabupaten Bandung Barat berunjuk rasa ke Gedung Sate Bandung, Selasa (8/5). Aksi tersebut merupakan lanjutan unjuk rasa para kepala desa sehari sebelumnya, yang meminta Gubernur Jabar merekomendasikan Sekda Kab. Bandung Abu Bakar sebagai Pejabat Bupati Kab. Bandung Barat.
RATUSAN pegawai negeri sipil (PNS) se-wilayah Bandung Barat melakukan unjuk rasa di pintu gerbang Gedung Sate Bandung, Selasa (8/5). Camat dan sejumlah aparat Kecamatan Cililin beramai-ramai melakukan aksi dukungan terhadap salah seorang calon Penjabat Bupati Kab. Bandung Barat di Gedung Sate Bandung. Foto diambil pada pukul 10.00 WIB.*M. GELORA SAPTA/"PR"


Seakan tidak peduli dengan prinsip public service neutrality, secara eksplisit para pengunjuk rasa meneriakkan dukungan terhadap Abu Bakar yang notabene juga menjabat Ketua Korpri Kab. Bandung. ”Abu Bakar Yes!”, “Abu Bakar Low Profile”, demikian antara lain tertulis pada spanduk yang mereka usung.

Massa berasal dari Korpri dan PGRI beberapa kecamatan yang nantinya akan masuk ke wilayah KBB yang dalam waktu dekat akan diresmikan Mendagri, antara lain Kec. Cisarua, Cipatat, Sindang Kerta, Gunung Halu, Ngamprah, dan Cililin. Para pengunjuk rasa memakai batik Korpri.

Semula, mereka meminta beraudiensi dengan Gubernur Danny Setiawan atau Wagub Nu'man Abdul Hakim. Namun, dua pimpinan Pemprov Jabar itu tidak memenuhi permintaan massa, karena pada saat bersamaan mengikuti Rapat Paripurna DPRD Jabar tentang Rekomendasi LKPJ Gubernur Jabar Tahun Kerja 2006.

Hentikan!

Wagub Nu'man Abdul Hakim, yang Selasa (7/5) menerima aspirasi serupa dari aparat desa yang berunjuk rasa, tak kuasa menahan kegusarannya. “Tulis saja, saya sangat kesal dengan upaya politisasi ini. Segera hentikan! Kalau aparatur pelayanan masyarakat sudah melakukan hal seperti itu, berarti tidak punya disiplin, tidak punya etika!” kata Nu’man dengan nada tinggi.

Ia menegaskan semua pihak yang menggerakkan aparat desa, kecamatan, dan bahkan para guru untuk berunjuk rasa agar segera menghentikan upaya politisasi. “Tulis saja seperti itu. Sebagai aparatur pemerintahan, mestinya mereka mengikuti perundangan yang ada. Gubernur tidak memiliki kewenangan menetapkan penjabat kepala daerah otonom baru, tapi Depdagri. Stop di sini! Bupati dan Sekda Kab. Bandung harus bertanggung jawab terhadap perilaku aparatur di bawahnya. Aparatur di bawah kendali bupati, tanggung jawab dia,” kata Nu'man.

Wagub juga menekankan, PNS tidak boleh memasuki ruang politik praktis. “Jika mau melakukan manuver politik, lakukan saat pemilihan kepala daerah mendatang,” katanya.

Skepstis

Sementara itu, Danny Setiawan hanya berkomentar singkat. ”Semestinya ditanyakan kepada pengunjuk rasa siapa yang menyuruh.”

Gubernur juga menyatakan sudah membuat surat usulan kepada Depdagri, termasuk menyertakan rekomendasi dari kabupaten induk. “Rekomendasi dari kabupaten induk sudah pula disertakan. Keputusan dan kewenangan ada di pusat. Kalau memang tidak puas, jangan kepada saya,” ujar Danny.

Anggota Komisi A DPRD Jabar Syaiful Huda menyayangkan aksi unjuk rasa yang dilakukan para pegawai negeri sipil itu. “Ini jelas telah memasuki wilayah politik praktis yang taruhannya adalah netralitas pelayanan publik.”

Ia berharap upaya politisasi birokrasi tidak lagi dilakukan. Dengan adanya aksi tersebut, pihaknya semakin skeptis bahwa pemekaran sebuah wilayah administratif pemerintahan akan menjadi bagian integral dengan pelayanan publik. “Saya menyangsikan hal itu. Kenyataannya, tetap saja aspek-aspek politis dan pragmatis kekuasaan yang lebih mengemuka,” ujarnya. (A-64/A-158)***

Tuesday, May 08, 2007

Perombakan Amat Sangat Terbatas

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengumumkan perombakan Kabinet Indonesia Bersatu pukul 15.00 WIB kemarin. "Reshuffle terbatas" ini mencakup penggantian lima menteri dan pejabat setingkat menteri serta perpindahan posisi dua orang menteri. Catatan apa yang bisa kita ajukan terhadap perombakan kabinet ini? Realistiskah memberi beban harapan yang tinggi?

Bagi saya, perombakan kabinet kedua dalam pemerintahan Yudhoyono ini menggarisbawahi bekerjanya gaya politik yang "sangat Yudhoyono". Gaya ini terutama dicirikan lima karakter pokok.

Pertama, politik yang baik bagi Yudhoyono adalah yang bisa meminimalkan risiko. Selama 2,5 tahun menjadi presiden, Yudhoyono terbukti pandai mengambil langkah politik dengan risiko paling minimal. Dilihat dari satu sisi, tentu kecenderungan ini baik belaka. Tetapi, celakanya, tak pernah ada politik bersisi tunggal. Pada titik inilah persoalan mengemuka. Kepemimpinan Yudhoyono yang pandai meminimalkan risiko dengan mudah bisa terjebak menjadi kepemimpinan yang lemah dan tak mau mengambil pilihan sulit.

Dalam kerangka itu, perombakan kali ini ditandai ketidakmauan Presiden mencederai keterwakilan partai dalam kabinet. Dari sisi keterwakilan politik, perombakan ini tak membuat perubahan signifikan. Kalangan nonpartai bertambah dari 18 menjadi 19 orang. Partai Golkar memperoleh tambahan satu kursi kabinet, menjadi empat kursi. PPP mengalami penyusutan wakil dari tiga menjadi dua menteri. PBB mengalami penurunan keterwakilan, hanya menguasai satu kursi menteri. Sementara PKS, PKB, PAN, Partai Demokrat, dan PKPI tak mengalami perubahan tingkat keterwakilan. Celakanya, tak tercederainya keterwakilan partai mesti dibayar mahal dengan tak tersentuhnya persoalan pokok pemerintahan.

Kedua, komunikasi politik yang layak bagi Yudhoyono adalah yang tersamar. Yudhoyono adalah seorang pembicara andal. Tetapi, sebagian besar keandalannya diwakafkan untuk politik basa-basi. Terhadap lima menteri yang diganti, misalnya, Presiden tak mengungkapkan catatan kritis apa pun. Ia justru memuji pembantunya yang diganti itu. Pertanyaan yang boleh jadi mengemuka di kalangan awam adalah, "Lalu, jika demikian baiknya prestasi mereka, mengapa mereka diberhentikan?" Politik basa-basi kadang-kadang diperlukan. Tetapi, ketika ia menjadi karakter permanen dalam gaya komunikasi pemimpin, hasilnya adalah absennya ketegasan dan kepastian serta tersamarkannya substansi.

Ketiga, kamus politik Yudhoyono menempatkan etika sebagai sebuah entri penting. Tetapi, dalam praktiknya, fungsi etika bergeser dari pandu menjadi kerangkeng. Dalam pengumuman perombakan kemarin, selain memuji menteri yang diganti, Presiden merasa perlu membantah desas-desus mengenai sakitnya sejumlah menteri. Bahkan, Presiden merasa perlu menunda keputusannya mengganti Menteri Dalam Negeri Mohammad Ma’ruf yang sudah terbukti sakit serius. Atas nama etika, pendukung loyal seperti Moh Ma’ruf tentu mesti diakomodasi. Tetapi, dalam konteks ini, akomodasi ini terasa berlebihan.

Keempat, Presiden punya kecenderungan menggaruk kening ketika dengkulnya gatal. Presiden kerap terlihat pandai dalam merumuskan masalah dan keadaan. Sayangnya, langkah yang diambilnya kerap berjarak—bahkan jauh panggang dari api—dari rumusan persoalan yang dibuatnya sendiri.

Sulit dibantah bahwa salah satu persoalan pokok pemerintahan Yudhoyono adalah kegagalan mengatasi masalah pengangguran dan kemiskinan, merevitalisasi sektor riil dan pertanian, membangun model manajemen bencana yang layak. Tetapi, kita tahu bahwa perombakan kali ini tak menyentuh menteri pada pos yang berkaitan dengan daftar kegagalan itu. Perombakan tak mengabdi pada pemecahan persoalan pokok, melainkan pada persoalan yang lebih pinggiran.

Kelima, politik Presiden pada akhirnya cenderung menjauhi klimaks. Sudah sekitar tujuh bulan terakhir perdebatan panas tentang perombakan kabinet berlangsung. Energi politik yang dikeluarkan tak sedikit. Tetapi, ketika sampai ke keputusan prerogatif Presiden, yang kita temukan adalah antiklimaks.

Dalam kerangka itu, dilihat dari sisi sosok dan ketokohan misalnya, perombakan kabinet kali ini tak menghadirkan figur baru dengan ketokohan dan rekam jejak menonjol. Para anggota baru Kabinet Indonesia Bersatu adalah pemilik kualitas ketokohan yang datar-datar saja.

Politik antiklimaks ini sesungguhnya bukan kecenderungan baru. Hal yang sama kita temukan dalam penantian pidato 100 hari, pidato 3 bulan, perombakan kabinet pertama sekitar 1,5 tahun lampau, pidato awal tahun, pengumuman beberapa paket baru kebijakan ekonomi dan investasi, dan lain-lain.

Bagaimanapun, perombakan kabinet bukanlah tujuan, melainkan sarana. Perombakan menjadi penting jika bisa memfasilitasi perbaikan kinerja pemerintahan serta membikin harapan banyak orang akan perbaikan keadaan tak lagi bertepuk sebelah tangan. Realistiskah perombakan kali ini akan menjadi sarana yang layak ke arah itu?

Di satu sisi, tak realistis membayangkan dampak-serta-merta dari perombakan. Setelah berjalan selama 2,5 tahun, pemerintahan Yudhoyono bukan saja mengidap persoalan komposisi kabinet, melainkan juga (dan terutama) persoalan kepemimpinan serta manajemen pemerintahan dan kebijakan. Tak ada garansi perombakan ini akan berpengaruh pada perbaikan kepemimpinan serta manajemen pemerintahan dan kebijakan itu.

Di sisi lain, perombakan ini tak menandai adanya perubahan perspektif dan arah kebijakan Presiden dan pemerintahan. Perombakan hanyalah respons parsial atas persoalan menyeluruh yang dihadapi. Bahkan, umpama seorang dokter, Presiden telah memutuskan untuk memberi pil analgesik atas sakit yang diderita pemerintahannya. Sang pil analgesik pun hanya bisa menghilangkan sementara waktu sakit yang diderita. Pil analgesik tak bisa diharapkan bisa mengatasi sumber penyakitnya.

Ini memang "perombakan amat terbatas", baik dalam hal wujud maupun dampak. Pada akhirnya, tentu saja kita mesti memberi kesempatan kepada pemerintahan dengan komposisi baru untuk bekerja secara leluasa. Tentu, sambil juga membiarkan sang waktu untuk ikut memberi vonisnya kelak.

EEP SAEFULLOH FATAH Direktur Eksekutif Sekolah Demokrasi Indonesia

Hatta Radjasa Paling Kaya

Selasa, 08 Mei 2007 | 18:43 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Dari enam nama yang menduduki posisi baru dalam Kabinet Indonesia Bersatu, nama Hatta Radjasa yang digeser dari Menteri Perhubungan menjadi Menteri Sekretaris Negara memiliki harta kekayaan terbanyak dibandingkan sejumlah menteri baru lainnya. Hatta memiliki kekayaan senilai Rp 9,6 miliar dan US$ 10 ribu.Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara yang diperoleh dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Sejumlah nama yang telah mendaftarkan harta kekayaan adalah Hatta Rajasa, Andi Mattalatta, Sofyan Djalil, Jusman Syafii Djamal, Lukman Edy dan Hendarman Supandji. Sementara nama Muhammad Nuh belum melaporkan harta kekayaannya.Hatta Rajasa memiliki total harta kekayaan sebesar Rp 9,6 miliar dan US$ 10 ribu dari LHKPN tahun 2004 saat menjabat sebagai Menteri Perhubungan. Pria kelahiran palembang, 18 Desember 1953 ini memiliki delapan bidang tanah dengan luas 400 sampai 2.000 meter persegi yang terletak di Jakarta Selatan, Bandung dan Palembang. Hatta juga memiliki enam unit mobil dengan nilai Rp 1 miliar. Seluruh harta kekayaannya itu diperoleh dari hasil sendiri dan warisan.Sofyan Djalil mendaftarkan harta kekayaan pada 2004 saat menjabat sebagai Menteri Negara Komunikasi dan Informasi memiliki total harta kekayaan sebesar Rp 5,2 miliar dan US$ 91.670. Harta pria kelahiran Aceh, 23 September 1953 ini berasal dari tiga bidang tanah dan bangunan yang terletak di Depok, tiga unit mobil dan surat berharga senilai Rp 2,7 miliar. Seluruh harta kekayaannya itu berasal dari hasil sendiri, warisan dan hibah.

Andi Mattalatta mendaftarkan harta kekayaan pada 2001 saat menjabat sebagai anggota DPR memiliki total harta kekayaan sebesar Rp 2,2 miliar. Harta pria kelahiran Bone, Sulawesi Selatan 30 September 1952 ini berasal dari tujuh bidang tanah dan bangunan yang terletak di Sulawesi, Jakarta dan Bekasi. Ia memiliki tiga unit mobil dan giro sebesar Rp 290 juta. Seluruh harta kekayaannya itu berasal dari hasil sendiri dan warisan.Jusman Syafii Djamal mendaftarkan harta kekayaan pada 2001 saat menjabat sebagai Direktur Utara PT. Dirgantara Indonesia dengan total harta kekayaan sebesar Rp 432 juta dan US$ 7.500. Harta pria kelahiran Aceh, 28 Juli 1954 ini berasal dari sebidang tanah seluas 200 meter persegi di Bandung, dua unit mobil dan logam mulia yang didapat dari hibah senilai Rp 212 juta.

Muhammad Lukman Edy mendaftarkan harta kekayaan pada 2005 saat menjabat sebagai anggota DPRD Propinsi Riau memiliki total harta kekayaan sebesar Rp 1,4 miliar. Harta pria kelahiran Teluk Pinang 26 Nopember 1970 ini berasal dari dua bidang tanah dan bangunan yang terletak di Pekan Baru. Ia memiliki dua unit mobil, surat berharga dan giro. Seluruh harta kekayaannya itu berasal dari hasil sendiri dan warisan.Hendarman Supandji mendaftarkan harta kekayaan pada 2001 saat menjabat sebagai Kepala Biro Keuangan Kejaksaan Agung. Harta pria kelahiran Klaten 7 Januari 1947 ini berasal dari sebelas bidang tanah dan bangunan yang terletak di Jakarta dan Subang. Ia memiliki dua unit mobil dan giro sebesar Rp 463 juta. Seluruh harta kekayaannya itu berasal dari hasil sendiri dan warisan.

Rini Kustiani(tempo.com)

PKS, PPP, Golkar, PSI, KAMMI Juga Nikmati Dana Nonbujeter DKP

Arfi Bambani Amri - detikcom
Jakarta - Dana nonbujeter Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) mengalir kemana-mana. PKS, PPP, Golkar, PSI & KAMMI termasuk di antara penikmatnya. Para tokoh, seperti Gus Dur, Sarwono, Hasyim Muzadi, Amien Rais, dan Saifullah Yusuf juga menerimanya.Aliran dana ini dikuak oleh mantan Kepala Bagian Umum Ditjen Pesisir dan Pulau-pulau Kecil DKP Didi Sadeli saat menjadi saksi persidangan korupsi dana nonbujeter DKP dengan terdakwa mantan Sekjen DKP Andin H Taryoto di PN Tipikor, Gedung Uppindo, Jl HR Rasuna Said, Jakarta, Selasa (8/5/2007).

"PKS kebagian rezeki juga ini. Berapa ini (jumlahnya)?" tanya ketua majelis hakim Masrurdin Chaniago kepada Didi yang kemudian disambut tawa penonton sidang. "Rp 200 juta," jawab Didi.Didi jelas mengetahui aliran dana itu karena sering diminta Menteri Kelautan dan Perikanan saat itu, Rokhmin Dahuri, untuk mengantarkan uang itu. Kadang Didi menggunakan cara transfer via bank untuk menyampaikan dana itu.Sebagian besar transaksi itu terjadi ketika DKP dipimpin Rokhmin Dahuri. Hanya sebagian kecil yang berlanjut di era kepemimpinan Freddy Numberi. Oleh Freddy, Didi kemudian diturunkan pangkat dari Kepala Bagian menjadi Kepala Bidang Identifikasi Pulau-pulau kecil.Selama 4 tahun menjadi orang kepercayaan Rokhmin itu, total Rp 26 miliar dana nonbujeter yang dikelola Didi. Uang itu disimpan di bank dan di brankas DKP. "Tapi yang disimpan sedikit, Pak Hakim. Karena begitu masuk, langsung keluar," jelas Didi di hadapan majelis hakim yang diketuai Masrurdin Chaniago.Apakah Didi mendapat bayaran dari pekerjaan sampingan itu? "Nggak, Pak Hakim," aku Didi. "Masak nggak dapat?" tanya hakim anggota Hugo mencecar.Didi pun akhirnya mengaku mendapat Rp 1 juta ketika dipercaya pertama kali mengelola dana itu. Uang itu diberikan langsung oleh Rokhmin Dahuri yang saat ini juga menjadi terdakwa kasus yang sama tapi dengan berkas berbeda.Didi juga mengungkapkan bahwa dana nonbujeter DKP ini juga digunakan untuk kampanye presiden oleh Amien Rais.

"(Aliran dana) untuk Pak Amien (Rais) ini untuk apa?" tanya Masrurdin Chaniago kepada Didi.
"Nyalon presiden, kalau tidak salah," jawab Didi kemudian disambut koor huuu dari penonton sidang.
Berapa besar bantuan DKP untuk Amien? "Yang pertama Rp 200 juta," kata Didi yang merupakan tangan kanan Rokhmin itu. "Yang kedua ada lagi?" tanya hakim.
"Ada Rp 200 juta, Pak hakim," kata Didi. Sehingga total Amien Rais melalui PAN mendapat dana nonbujeter DKP sebesar Rp 400 juta.

Selain untuk kampanye Amien, dana nonbujeter juga diduga dipakai untuk kampanye calon-calon presiden lain yang maju dalam Pilpres 2004 lalu. Seperti diketahui, hampir semua partai yang duduk di parlemen pernah menerima dana panas ini.
Berikut beberapa tokoh atau organisasi yang menerima dana sepengetahuan Didi:
1. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) diserahkan di kantor NU sebesar Rp 50 juta
2. Endin AJ Soefihara selaku Sekjen PPP Rp 150 juta
3. Saifullah Yusuf selaku Ketua Umum GP Ansor sebesar Rp 10 juta
4. Saifullah Yusuf selaku Sekjen PKB sebesar Rp 50 juta
5. PAN sebesar Rp 400 juta
6. PKS sebesar Rp 200 juta
7. Agus Haz (putra Hamzah Haz) sebesar Rp 50 juta
8. Sekjen Partai Sarekat Islam (PSI) Jumhur Hidayat sebesar Rp 50 juta
9. Ketua Umum PB HMI Fakhruddin Rp 10 juta
10. KAMMI sebesar Rp 25 juta
11. Kalitbang Partai Golkar Soleh Solahudin sebesar Rp 75 juta
12. Firman Djaja Daeli sebesar Rp 25 juta
13. Mantan Menteri Agama Said Agil Siradj sebesar Rp 25 juta
14. Andi Amir sebesar Rp 25 juta
15. Mantan Menteri Agama Tarmizi Taher sebesar Rp 50 juta
16. Farid Faqih dari Gowa sebesar Rp 25 juta
17. Slamet Effendy Yusuf sebesar Rp 50 juta
18. Dan lain-lain(aba/asy)

http://www.detiknews.com/index.php/detik.read/tahun/2007/bulan/05/tgl/08/time/183518/idnews/778000/idkanal/10

PKS, PPP, Golkar, PSI, KAMMI Juga Nikmati Dana Nonbujeter DKP

Arfi Bambani Amri - detikcom
Jakarta - Dana nonbujeter Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) mengalir kemana-mana. PKS, PPP, Golkar, PSI & KAMMI termasuk di antara penikmatnya. Para tokoh, seperti Gus Dur, Sarwono, Hasyim Muzadi, Amien Rais, dan Saifullah Yusuf juga menerimanya.Aliran dana ini dikuak oleh mantan Kepala Bagian Umum Ditjen Pesisir dan Pulau-pulau Kecil DKP Didi Sadeli saat menjadi saksi persidangan korupsi dana nonbujeter DKP dengan terdakwa mantan Sekjen DKP Andin H Taryoto di PN Tipikor, Gedung Uppindo, Jl HR Rasuna Said, Jakarta, Selasa (8/5/2007).

"PKS kebagian rezeki juga ini. Berapa ini (jumlahnya)?" tanya ketua majelis hakim Masrurdin Chaniago kepada Didi yang kemudian disambut tawa penonton sidang. "Rp 200 juta," jawab Didi.Didi jelas mengetahui aliran dana itu karena sering diminta Menteri Kelautan dan Perikanan saat itu, Rokhmin Dahuri, untuk mengantarkan uang itu. Kadang Didi menggunakan cara transfer via bank untuk menyampaikan dana itu.Sebagian besar transaksi itu terjadi ketika DKP dipimpin Rokhmin Dahuri. Hanya sebagian kecil yang berlanjut di era kepemimpinan Freddy Numberi. Oleh Freddy, Didi kemudian diturunkan pangkat dari Kepala Bagian menjadi Kepala Bidang Identifikasi Pulau-pulau kecil.Selama 4 tahun menjadi orang kepercayaan Rokhmin itu, total Rp 26 miliar dana nonbujeter yang dikelola Didi. Uang itu disimpan di bank dan di brankas DKP. "Tapi yang disimpan sedikit, Pak Hakim. Karena begitu masuk, langsung keluar," jelas Didi di hadapan majelis hakim yang diketuai Masrurdin Chaniago.Apakah Didi mendapat bayaran dari pekerjaan sampingan itu? "Nggak, Pak Hakim," aku Didi. "Masak nggak dapat?" tanya hakim anggota Hugo mencecar.Didi pun akhirnya mengaku mendapat Rp 1 juta ketika dipercaya pertama kali mengelola dana itu. Uang itu diberikan langsung oleh Rokhmin Dahuri yang saat ini juga menjadi terdakwa kasus yang sama tapi dengan berkas berbeda.Didi juga mengungkapkan bahwa dana nonbujeter DKP ini juga digunakan untuk kampanye presiden oleh Amien Rais.

"(Aliran dana) untuk Pak Amien (Rais) ini untuk apa?" tanya Masrurdin Chaniago kepada Didi.
"Nyalon presiden, kalau tidak salah," jawab Didi kemudian disambut koor huuu dari penonton sidang.
Berapa besar bantuan DKP untuk Amien? "Yang pertama Rp 200 juta," kata Didi yang merupakan tangan kanan Rokhmin itu. "Yang kedua ada lagi?" tanya hakim.
"Ada Rp 200 juta, Pak hakim," kata Didi. Sehingga total Amien Rais melalui PAN mendapat dana nonbujeter DKP sebesar Rp 400 juta.

Selain untuk kampanye Amien, dana nonbujeter juga diduga dipakai untuk kampanye calon-calon presiden lain yang maju dalam Pilpres 2004 lalu. Seperti diketahui, hampir semua partai yang duduk di parlemen pernah menerima dana panas ini.
Berikut beberapa tokoh atau organisasi yang menerima dana sepengetahuan Didi:
1. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) diserahkan di kantor NU sebesar Rp 50 juta
2. Endin AJ Soefihara selaku Sekjen PPP Rp 150 juta
3. Saifullah Yusuf selaku Ketua Umum GP Ansor sebesar Rp 10 juta
4. Saifullah Yusuf selaku Sekjen PKB sebesar Rp 50 juta
5. PAN sebesar Rp 400 juta
6. PKS sebesar Rp 200 juta
7. Agus Haz (putra Hamzah Haz) sebesar Rp 50 juta
8. Sekjen Partai Sarekat Islam (PSI) Jumhur Hidayat sebesar Rp 50 juta
9. Ketua Umum PB HMI Fakhruddin Rp 10 juta
10. KAMMI sebesar Rp 25 juta
11. Kalitbang Partai Golkar Soleh Solahudin sebesar Rp 75 juta
12. Firman Djaja Daeli sebesar Rp 25 juta
13. Mantan Menteri Agama Said Agil Siradj sebesar Rp 25 juta
14. Andi Amir sebesar Rp 25 juta
15. Mantan Menteri Agama Tarmizi Taher sebesar Rp 50 juta
16. Farid Faqih dari Gowa sebesar Rp 25 juta
17. Slamet Effendy Yusuf sebesar Rp 50 juta
18. Dan lain-lain(aba/asy)

http://www.detiknews.com/index.php/detik.read/tahun/2007/bulan/05/tgl/08/time/183518/idnews/778000/idkanal/10

ICW Desak BK Usut Dana DKP Rp 1,28 M yang Mengalir ke DPR

2007-05-08 19:20:00
ICW Desak BK Usut Dana DKP Rp 1,28 M yang Mengalir ke DPR

Muhammad Nur Hayid - detikcom
Jakarta - Liarnya aliran dana nonbujeter Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) Rp 1,283 miliar hingga ke DPR membuat Indonesian Corruption Watch (ICW) gregetan. Agar lembaga wakil rakyat ini kredibel, ICW meminta Badan Kehormatan (BK) DPR segera mengusut aliran dana tersebut. 

"Kami minta BK segera menyelidiki kasus ini, walaupun pimpinan DPR menghentikan penyelidikannya karena tidak menemukan bukti," kata Kordinator Pemberantasan Korupsi Politik ICW Ibrahim Fahmi Badoh saat menemui BK DPR di Gedung DPR Senayan, Jakarta, Rabu (8/5/2007). Ibrahim menjelaskan, ICW telah menemukan data mengenai aliran dana dari DKP ke politisi di Senayan sekitar Rp 1,283 miliar yang dikucurkan sejak 8 Juli 2004 hingga 27 Oktober 2005. Kucuran dana tersebut diberikan pada perorangan maupun untuk kegiatan komisi. Bahkan ada kucuran dana yang digunakan untuk Tunjangan Hari Raya (THR).

"Dana itu diberikan pada 2 anggota FPG sebesar 65 juta, seorang anggota FPPP 153 juta, seorang anggota FPKS 100 juta," terang dia. Ibrahim meminta parpol dan DPR tidak melindungi oknum yang telah menyalahgunakan jabatannya untuk kepentingan memperkaya diri sendiri. DPR dan parpol harus mendukung penegakan kode etik oleh BK."Partai politik dan DPR harus berkomitmen menindaklanjuti pelanggaran kode etik dan mendukung penegakan hukum pemberantasan korupsi," pinta dia. (yid/asy)

Hamid Berkemas


Liputan6.com, Jakarta: Mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Hamid Awaluddin, Senin (7/5) malam, mulai mengemasi barang miliknya yang ada di rumah dinas menteri di Jalan Denpasar Raya, Jakarta Selatan. Sebagian besar barang dan dokumen penting milik keluarga Hamid dimasukkan ke dalam kardus.

Hamid belum bersedia berkomentar terkait pencopotannya sebagai Menteri Hukum dan HAM. Posisi Hamid sekarang diisi Andi Mattalata, anggota Fraksi Partai Golongan Karya [baca: Enam Menteri Diganti].

Hamid yang sukses merajut hubungan antara pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka, sempat diterpa masalah berkaitan dengan pencairan uang Tommy Soeharto di luar negeri. Dia juga pernah dilaporkan anggota Komisi Pemilihan Umum Daan Dimara ke Kepolisian Daerah Metro Jaya.


Hamid dilaporkan terkait kasus dugaan kesaksian palsu dalam persidangan Daan di Pengadilan Tipikor. Direketur Krimiminal Umum Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Carlo Tewu berjanji akan menindaklanjuti laporan ini [baca: Hamid Awaluddin Siap Diperiksa].(IAN/Tim Liputan 6 SCTV)

Yusril Kecewa


Liputan6.com, Jakarta: Mantan Menteri Sekretaris Negara Yusril Ihza Mahendra menyatakan kekecewaan atas pencopotan dirinya dalam susunan Kabinet Indonesia Bersatu. Dia merasa telah menjadi korban politik pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Demikian dikatakan Yusril, Senin (7/5).

Yusril juga mempertanyakan alasan pencopotan. Menurut dia, berbagai dugaan korupsi yang belakangan ini menyorot dirinya terlalu dibesar-besarkan dan dijadikan isu politik. Padahal, kebenaran atas berbagai tuduhan itu belum dapat dibuktikan secara hukum.Pencopotan Yusril juga telah membuat berang Partai Bulan Bintang. Terkait dengan itu, sejumlah pimpinan partai langsung meminta konfirmasi kebenaran pencopotan itu kepada Wakil Presiden Jusuf Kalla. Bersamaan dengan itu, jajaran Dewan Pimpinan Pusat PBB langsung menggelar pertemuan tertutup di rumah dinas Menteri Kehutanan M.S. Kaban yang juga dihadiri Yusril [baca: Partai Bulan Bintang Berang].

Ketua Dewan Pimpinan Pusat PBB Yusron Ihza Mahendra dalam dialog dengan Liputan 6 SCTV kemarin, menyatakan, alasan pencopotan Yusril hanya karena opini dan tekanan publik bukan karena pertimbangan yang mendalam. Untuk itu, dukungan PBB terhadap pemerintahan SBY-JK akan ditinjau ulang.Pernyataan berbeda justru disampaikan Ketua Umum PBB M.S. Kaban. Dia menegaskan PBB tidak akan menarik dukungan kepada Presiden. Dilema ini muncul di tubuh PBB karena Kaban masih duduk di kabinet sebagai menteri.(IAN/Tim Liputan 6 SCTV)


Kalla vs BudionoCerita dari Lapangan Banteng

Tempointeraktif
Jusuf Kalla dan Menteri Koordinator Perekonomian Boediono berselisih paham tentang sejumlah proyek infrastruktur—antara lain monorel dan pembangkit listrik. Kalla mendamprat, Boediono meminta mundur dari kabinet. Pertempuran dalam pemerintah yang meramaikan isu reshuffle para menteri. PIDATO Wakil Presiden Jusuf Kalla terasa menggelegar. Di hadapan gubernur, bupati, dan wali kota dari seluruh penjuru negeri, Ketua Umum Partai Golkar ini tampak gusar. ”Mana ada negara yang sudah 60 tahun merdeka, rakyatnya masih antre beras!” ujarnya.

Karena itulah, kata Kalla dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Kamis pekan lalu, pemerintah dalam dua tahun ke depan akan membangun infrastruktur besar-besaran. Tujuannya agar pertumbuhan ekonomi bisa ditingkatkan. Untuk keperluan itu, alokasi anggaran ditingkatkan. Pembahasan soal ini telah dilakukan dalam sidang kabinet.Dalam rapat, Kalla mengisahkan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mempersilakan menteri yang berkeberatan untuk bicara. Tapi ternyata tak ada yang angkat tangan. ”Ya, sudah, boleh-boleh saja menteri menggerutu, tapi harus setuju,” katanya. Geerrr…, peserta musyawarah sontak tertawa.

”Banyolan” Kalla itu, menurut sumber Tempo, sempat membuat merah kuping sejumlah anggota tim ekonomi kabinet. Sebab, sudah lama terdengar, para menteri ekonomi di bawah Menteri Koordinator Perekonomian Boediono dinilai Kalla lamban bekerja dan pelit menggelontorkan dana.

Dalam pertemuan empat mata dengan SBY di ruang kerja Presiden, Selasa tiga pekan lalu, Kalla sempat menyampaikan perlunya evaluasi tim ekonomi dalam agenda reshuffle kali ini. Wakil Presiden juga mendesak agar beberapa menteri ekonomi disetip dari kabinet—khususnya menteri ekonomi di sektor riil, yang dinilai lelet dan kurang koordinasi.Sejak isu perombakan kabinet berembus kencang sebulan lalu, aroma ”perseteruan” Boediono-Kalla bikin senewen investor dan pebisnis. Hampir saban hari broker dan investor saham di lantai bursa menggunjingkan nasib Boediono, yang dikabarkan bakal ikut dilengserkan atau mengundurkan diri.Buat kalangan ini, reshuffle boleh melanda siapa saja, tapi bukan Boediono. Soalnya, doktor ekonomi bisnis lulusan Wharton School, University of Pennsylvania, Amerika Serikat, ini dinilai berkualitas tinggi. Kebijakannya yang konservatif dan ketat dalam menjaga disiplin anggaran dipuji banyak pihak sebagai kunci suksesnya perekonomian Indonesia sehingga bisa keluar dari program Dana Moneter Internasional (IMF). Hanya dalam dua tahun setelah diangkat Megawati menjadi Menteri Keuangan pada Agustus 2001, Boediono berhasil membalik sejumlah indikator ekonomi yang porak-poranda di masa pemerintahan Abdurrahman Wahid.Pertumbuhan ekonomi saat itu memang masih rendah, yakni sekitar empat persen, tapi kurs rupiah menguat lebih dari 16 persen. Laju inflasi bisa ditekan dua kali lipat lebih rendah hingga tinggal 5,1 persen. Berkat stabilitas makro, suku bunga Sertifikat Bank Indonesia tiga bulan turun menjadi 8,3 persen, jauh lebih rendah dibanding pada 2001, yang mencapai 17,6 persen.Dengan sederet keberhasilan itu, Boediono sempat dinobatkan majalah Business Week sebagai salah satu dari 25 orang paling berpengaruh yang membawa perubahan di Asia. Tak aneh, ketika Presiden Yudhoyono mendapuknya kembali menjadi Menteri Koordinator Perekonomian—menggantikan Aburizal Bakrie—pada Desember 2005, pasar langsung menyambut. Di Bursa Efek Jakarta, indeks harga saham gabungan langsung melejit 23 poin (2,1 persen). Kurs rupiah menguat 33 poin. Jika melihat kondisi ekonomi makro saat ini, harapan itu tampaknya tak salah-salah amat.Duet Boediono dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati—yang menandakan kembalinya kaum teknokrat—terbukti berhasil membuat sejumlah indikator ekonomi makro membaik.

Inflasi yang meroket setelah pemerintah dua kali menaikkan harga bahan bakar minyak pada 2005 dapat ditekan hingga tinggal 6,6 persen dari sebelumnya 17,1 persen. Suku bunga patokan Bank Indonesia, BI Rate, pun terus susut dari 12,75 persen menjadi 9 persen. Persoalannya, seperti di era Megawati, pertumbuhan ekonomi masih ketinggalan kereta—hingga akhir tahun lalu baru mencapai 5,5 persen. Ini jelas masih jauh di bawah target pemerintah: rata-rata 6,6 persen per tahun.Padahal, dengan pertumbuhan kurang dari enam persen, kata Kalla, mustahil angka kemiskinan dan pengangguran bisa dipangkas. ”Pertumbuhan harus di atas tujuh persen,” ujarnya. Dan untuk itu butuh investasi sedikitnya Rp 1.180 triliun. Nah, di sini persoalan muncul. Boediono dan timnya dinilai gagal menggerakkan sektor riil dan membangun infrastruktur untuk bisa menggaet dana investasi. Desakan untuk mengganti Boediono dan Sri Mulyani pun datang antara lain dari Partai Keadilan Sejahtera dan Golkar.Direktur Institute for Development of Economics and Finance, Iman Sugema, bahkan meminta sebelas menteri perekonomian dicoret dari daftar. ”Prioritasnya adalah Menko Perekonomian, selanjutnya Menteri Keuangan,” kata Iman akhir April lalu.Menurut beberapa orang dekat Kalla, Boediono memang dianggap tak cukup gesit menakhodai ekonomi Indonesia. Bahkan macetnya sejumlah proyek infrastruktur dianggap bersumber dari kekakuan sikap Boediono dan Sri Mulyani.

Namun posisi Boediono yang moncer di mata SBY membuat Kalla sulit berkutik. Karena itu, yang dilakukannya adalah menurunkan orang-orangnya ke lapangan. Salah satu yang terpenting adalah Muhammad Abduh, anggota staf khusus Wakil Presiden yang kini ditugasi mengatur urusan infrastruktur.Di bidang infrastruktur, cekcok Kalla dengan duet Boediono-Sri Mulyani sangat terasa. Dua proyek yang menjadi puncak ketegangan mereka adalah pembangunan pembangkit listrik 10 ribu megawatt dan pengadaan kereta cepat ringan (monorel) di Jakarta.

Menurut seorang sumber di Lapangan Banteng—kantor Menteri Koordinator Perekonomian dan Menteri Keuangan—gara-gara kekisruhan pembangkit listrik ini, Boediono sempat menghadap SBY dan meminta pengunduran diri. ”Saya sampai di sini saja,” ujar sumber itu menirukan Boediono. Namun permohonan itu ditolak Yudhoyono.Pangkal sebabnya adalah penolakan Boediono untuk memberikan jaminan kepada calon investor asal Cina yang akan mendanai proyek listrik itu. Ketika surat penolakan itu sampai di tangan Kalla, Boediono langsung didamprat.Cerita seru juga terjadi dalam tarik-ulur pembangunan monorel. Kegusaran Kalla memuncak saat dilakukan presentasi hasil kajian Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur (KKPPI) pertengahan September lalu. Ketika itu, pemerintah diminta menjamin proyek tersebut sebagai syarat turunnya dana US$ 500 juta atau sekitar Rp 4,5 triliun dari Dubai Islamic Bank, lembaga keuangan yang akan mensponsori pembangunan monorel (lihat ”Maju-Mundur Proyek Sepur”).

Bertempat di gedung Bappenas, rapat dipimpin Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Paskah Suzetta selaku Ketua Harian KKPPI. Selain Kalla dan Abduh, hadir Menteri Perhubungan Hatta Rajasa dan Menteri Negara BUMN Sugiharto. Adapun Boediono selaku Ketua KKPPI dan Sri Mulyani tak hadir karena sedang mengikuti sidang tahunan Bank Dunia di Singapura.Singkat cerita, KKPPI melaporkan adanya ”bolong” dalam proyek itu sehingga tidak layak menerima jaminan pemerintah. Dari 14 kriteria yang ditetapkan, hanya setengahnya yang dipenuhi.

Salah satunya, penetapan PT Jakarta Monorail yang akan menangani proyek dilakukan tanpa tender di era Presiden Megawati. Penunjukan tanpa tender jelas menabrak sejumlah aturan. Di antaranya Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1998, Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005, yang dibuat semasa Presiden Yudhoyono, serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38 Tahun 2006. Kelaikan finansialnya juga masih diragukan. KKPPI merekomendasikan agar proyek ini ditender ulang dan dilakukan uji tuntas oleh lembaga independen.Mendengar ini, Kalla naik pitam. Peserta rapat langsung kena damprat. KKPPI dibentuk, kata dia, untuk mempercepat proyek, bukan malah memperlambat. ”Baca keputusan presidennya. Di situ ada 16 kali kata percepatan,” ujarnya. ”Jadi, kalau memperlambat, berarti melanggar” (lihat ”Jusuf Kalla: Saya Pencet Agar Semua Jalan”).

Dalam pertemuan-pertemuan selanjutnya di kantor Wakil Presiden yang dihadiri Boediono, Sri Mulyani, dan Gubernur DKI Sutiyoso, Kalla tetap kukuh meminta proyek ini dijalankan. Menurut dia, tak ada peraturan yang dilanggar karena proyek itu sudah dipancangkan pada era Megawati alias sebelum Peraturan Presiden Nomor 67 dikeluarkan SBY.Sri Mulyani, yang semula menolak, akhirnya menyerah. Tapi ia memberi syarat, yakni pemberian jaminan akan diluluskan jika dibuat peraturan presiden yang baru. Permintaan itu dikabulkan: 13 Desember lalu keluarlah Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2006 yang mengatur soal pemberian jaminan untuk proyek monorel. Ani, begitu Menteri Keuangan biasa disapa, pada 15 Maret 2007 akhirnya mengeluarkan pula peraturan menteri keuangan yang juga mengatur detailnya.Ketika perseteruan tingkat tinggi ini dikonfirmasi kepada Boediono, ia mengunci lidah. ”No comment,” ujarnya seraya tersenyum. Anggito Abimanyu, wakil Sri Mulyani dalam urusan ini, pun pelit bicara. Katanya, proyek ini sudah diatur oleh peraturan presiden. ”Yang di bawah hanya mengikuti dan menjalankan,” ujarnya.

Kalla tak memungkiri ada sejumlah perbedaan pandangan antara dia dan Boediono. Namun ia menampik kabar bahwa tim ekonomi kerap ia damprat. ”Tidaklah,” katanya, ”cuma diarahkan. Kami mengarahkan mereka untuk mengambil keputusan.”Kalla mungkin merasa di atas angin. Keluarnya peraturan presiden terbaru menyiratkan dukungan Presiden kepada dirinya. Menurut Abduh, seharusnya memang begitu. Sebab, yang mendapat mandat dari rakyat adalah Presiden dan Wakil Presiden. Adapun menteri adalah pembantu keduanya. Karena itu, kata Abduh, ”Kalau salah satu dari Presiden dan Wakil Presiden bicara, [artinya] itu merupakan keputusan pemerintah.” Masalahnya, dalam sejumlah urusan, Kalla bukan tak punya konflik kepentingan. Grup Bukaka milik keluarga Kalla, misalnya, terlibat dalam proyek monorel dan pembangkit listrik. ”Ini rawan. Apalagi proyek monorel dilakukan tanpa tender,” kata seorang sumber.Kalla sendiri tak mau ambil pusing dengan pelbagai tudingan. Menurut dia, justru karena proyek monorel dikerjakan oleh perusahaan domestik, terjadi penghematan hingga US$ 300 juta—dari harga semula US$ 800 juta. ”Ini nasionalisme,” ujarnya. Lagi pula, kata dia, harganya toh lebih murah. ”Kalau harganya saya naikkan menjadi US$ 2 miliar, itu namanya baru KKN.”

Metta Dharmasaputra, Heri Susanto, Muhammad Nafi, D.A. Candraningrum